Bản tin

Nhiệm vụ của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học là nơi tổ chức, cung cấp dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học và thực hiện các công việc dịch vụ khác có liên quan.

Viên chức, nhân viên Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học do Hiệu trưởng phân công từ khoa Công nghệ thông tin kiêm nhiệm.

Nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Đề xuất với nhà trường kế hoạch mở lớp đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học đáp ứng nhu cầu của người học;

- Đào tạo ngoại khoá đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ và tin học cho người học. Thực hiện chương trình đào tạo đã được Hiệu trưởng phê duyệt;

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học, công nghệ thông tin - truyền thông cho công chức, viên chức và người lao động của nhà trường và các cơ sở giáo dục khác trên địa bàn khi có nhu cầu;

- Tổ chức thi kiểm tra, làm các thủ tục để nhà trường cấp chứng chỉ cho các học viên của Trung tâm đã hoàn thành chương trình theo quy định hiện hành;

- Liên kết với các cơ sở đào đạo, các trung tâm, các cơ sở ngoại ngữ - tin học khác tổ chức đào tào, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, công nghệ thông tin - truyền thông;

- Thực hiện các công việc, dịch vụ khác có liên quan đến ngoại ngữ như biên dịch, phiên dịch hoặc liên quan đến tin học như lập trình, cài đặt phần mềm (nếu có);

- Nghiên cứu, tổng kết, rút kinh nghiệm về tổ chức hoạt động của Trung tâm nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học, công nghệ thông tin - truyền thông;

- Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của đơn vị mình theo quy định;

          - Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng


Lượt người xem:276
Tin khác
Thứ ba ,  18 /6 /2019

Liên kết


Lượt truy cập

         Tháng này               18,086
         Tất cả                     200,146
         Đang online             18