Bản tin

Phân công nhiệm vụ

       UBND TỈNH BẠC LIÊU           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                           

           Số: 107/QĐ-CĐN                              Bạc Liêu, ngày  28  tháng 7  năm 2017

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v phân công nhiệm vụ cho các thành viên

Ban giám hiệu Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ BẠC LIÊU

 

Căn cứ Quyết định số 1396/QĐ-LĐTBXH ngày 05 tháng 11 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thành lập Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu;

Căn cứ nhiệm vụ quyền hạn của Hiệu trưởng theo Điều lệ của Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu được Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu phê duyệt tại Quyết định số 1714/QĐ-UBND ngày 22/6/2011;

Căn cứ nhiệm vụ quyền hạn theo Quyết định số 1145/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc phân công viên chức lãnh đạo;

Căn cứ nội dung quản lý, điều hành các mặt công tác của Ban giám hiệu Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu và hội ý Ban giám hiệu về phân công nhiệm vụ ngày 25 tháng 7 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban giám hiệu (Kèm theo bảng phân công nhiệm vụ của Ban giám hiệu).

Điều 2. Các thành viên trong Ban giám hiệu thực hiện trách nhiệm,  nhiệm vụ theo bảng phân công, các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện phải được trao đổi bàn bạc để thống nhất.

Điều 3. Các phòng, Khoa, Trung tâm và các bộ phận có liên quan có trách nhiệm phối hợp thực hiện quyết định này,

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, bãi bỏ các quyết định trước đây trái với quyết định này./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (để báo cáo);

- Sở Nội vụ (để biết);

- Sở LĐTBXH (để biết);

- Sở GTVT (để biết);

- BGH trường (để thực hiện);

- Các phòng, khoa, TT ( thực hiện);

-  Lưu: VT.                        

       Q. HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

       ThS. Đào Anh Tuấn

 

 

 

       UBND TỈNH BẠC LIÊU            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                   

 

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

CỦA BAN GIÁM HIỆU

(Kèm theo Quyết định số 107/QĐ-CĐN ngày 28 tháng 7 năm 2017 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu)

 
 

 

 

Căn cứ nhiệm vụ quyền hạn của Hiệu trưởng theo Quyết định số 1714/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc phê duyệt Điều lệ của Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu;

Căn cứ nhiệm vụ quyền hạn theo Quyết định số 1145/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc phân công viên chức lãnh đạo;

 Để phát huy vai trò chủ động, sáng tạo và tự chịu trách nhiệm trong công tác quản lý, điều hành công việc của Trường Cao đẳng nghề trong thời gian tới. Sau khi hội ý trong Ban giám hiệu, Hiệu trưởng phân công nhiệm vụ đối với từng thành viên trong Ban giám hiệu nhà trường, cụ thể như sau:

I. Quyền Hiệu trưởng Đào Anh Tuấn:

Là người chịu trách nhiệm trước Pháp luật, Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội, Tổng cục Dạy nghề và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo Quyết định số 1396/QĐ-BLĐTBXH ngày 05/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội. Quản lý, điều hành toàn bộ các hoạt động của nhà trường theo quy định của Điều lệ nhà trường và các quy định của pháp luật có liên quan, Hiệu trưởng có nhiệm vụ sau:

1. Quản lý tổ chức bộ máy, phụ trách công tác bảo vệ chính trị nội bộ; quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức vụ trưởng, phó trưởng phòng, khoa, trung tâm, bộ môn các đơn vị nghiên cứu, sản xuất, dịch vụ trực thuộc Trường theo phân cấp quản lý;

2. Ký kết các hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động;

3. Chủ tài khoản, quản lý các nguồn kinh phí, chỉ đạo trực tiếp công tác Kế toán - Tài chính của đơn vị; quyết định phân phối thành quả lao động cho cán bộ, công chức, viên chức theo Quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường (tùy theo tình hình thực tế ở đơn vị). Thực hiện các chính sách, chế độ của nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học viên trong trường theo quy định;

4. Chỉ đạo các hoạt động tự thanh tra, chấp hành các kiến nghị, quyết định về thanh tra, kiểm tra, kiểm định chất lượng dạy nghề của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

5. Quyết định thành lập, giải thể các hội đồng thi, kiểm tra, hội đồng khoa học, hội đồng tư vấn, hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật và các hội đồng khác theo Quy chế hoạt động của Trường;

6. Quyết định khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức và học sinh sinh viên (HSSV) thuộc thẩm quyền quản lý;

7. Tổ chức, chỉ đạo công tác kiểm định chất lượng dạy nghề trong nhà trường theo quy định;

8. Ký các văn bằng, chứng chỉ cho người học theo quy định;

9. Kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học.

II. Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thanh Sang:

Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hiệu trưởng về kết quả công việc được giao, cùng với Hiệu trưởng chịu trách nhiệm có liên quan đến hoạt động của nhà trường. Giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý và điều hành các hoạt động của trường theo đề án thành lập Trường Cao đẳng nghề thuộc lĩnh vực đào tạo, cụ thể như sau:

1. Xây dựng kế hoạch đào tạo, chỉ đạo lập hồ sơ đăng ký hoạt động dạy nghề; xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo, tài liệu giảng dạy, học tập; tham mưu công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, viên chức của trường; chỉ đạo công tác của phòng Đào tạo và các khoa;

2. Lập kế hoạch tuyển sinh, tư vấn chiêu sinh; phụ trách công tác liên kết với các trường, các cơ sở đào tạo, dạy nghề, cơ sở sản xuất kinh doanh trong việc phát triển hoạt động đào tạo, sản xuất kinh doanh, dịch vụ và nghiên cứu, chuyển giao khoa học kỹ thuật;

3. Quản lý công tác giảng dạy của giáo viên, học tập của học sinh - sinh viên; tổ chức đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của HSSV theo đúng quy chế, quy định;

4. Phụ trách, chỉ đạo thực hiện các báo cáo định kỳ, đột xuất liên quan đến công tác đào tạo và công tác liên quan; phụ trách các kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học, hội thảo khoa học trong và ngoài trường;

5. Tham mưu chỉ đạo công tác phong trào và các hoạt động văn hóa thể thao của HSSV; trực tiếp chỉ đạo công tác giáo viên chủ nhiệm của trường; chỉ đạo, đôn đốc việc thu nộp học phí của HSSV và các vấn đề liên quan;

6. Ký xác nhận học hết chương trình khóa học và các giấy tờ khác có liên quan đến quyền lợi của người học; ký bản dự trù vật tư thực tập, vật tư sửa chữa thiết bị dạy nghề thông thường;

7. Phụ trách hoạt động và phát triển trang website của Trường;

8. Tham gia chỉ đạo công tác kiểm định chất lượng dạy nghề trong nhà trường theo quy định;

9. Kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe;

Ngoài nhiệm vụ nêu trên, đồng chí còn phải thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác do Hiệu trưởng nhà trường phân công hoặc ủy quyền.

III. Phó Hiệu trưởng Ngô Nhất Cảnh:

Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hiệu trưởng về kết quả công việc được giao, cùng với Hiệu trưởng chịu trách nhiệm có liên quan đến hoạt động của nhà trường. Giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý và điều hành các hoạt động của trường theo đề án thành lập Trường Cao đẳng nghề thuộc lĩnh vực hành chính, quản trị thiết bị, cụ thể như sau:

1. Phụ trách tham mưu công tác Tổ chức, Quản trị, Hành chính và quản lý tài sản của nhà trường; công tác đảm bảo an ninh trật tự tại đơn vị; phòng cháy, chữa cháy trong nhà trường; xây dựng nội quy, quy chế, quy định của cơ quan; chỉ đạo công tác của Phòng Quản trị thiết bị và công tác Tổ chức - Hành chính;

2. Phụ trách công tác xây dựng cơ bản và các dự án đầu tư, kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất phục vụ cho phát triển nhà trường; phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết các tồn đọng về công tác giải phóng mặt bằng và các vấn đề có liên quan thuộc dự án xây dựng Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu;

3. Tham mưu công tác mua sắm tài sản, trang thiết bị; khai thác sử dụng thiết bị phục vụ cho công tác dạy nghề; ký dự trù vật tư sửa chữa mua sắm thay thế thuộc lĩnh vực phụ trách;

4. Thay mặt Hiệu trưởng duyệt chi hoạt động thường xuyên, giải quyết công việc đột xuất khi Hiệu trưởng vắng mặt và chịu trách nhiệm về kết quả việc giải quyết của mình, đồng thời báo cáo cho Hiệu trưởng biết trong thời gian sớm nhất;

5. Giúp Hiệu trưởng thực hiện xử lý công văn đi, đến và phụ trách các báo cáo định kỳ, đột xuất thuộc lĩnh vực hành chính, quản trị thiết bị, cơ sở vật chất; tổ chức kiểm quỹ tiền mặt hàng tháng theo quy định;

6. Tham mưu xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh, văn hóa học đường, xây dựng Trường học “Xanh - Sạch - Đẹp”, hướng dẫn các bộ phận có liên quan thực hiện tốt các tiêu chí “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”;

7. Tham mưu thực hiện các chế độ, chính sách của nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị theo quy định;

8. Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng; phụ trách Trưởng Ban “Vì sự nghiệp tiến bộ của Phụ nữ” của nhà Trường;

9. Tham gia chỉ đạo công tác kiểm định chất lượng dạy nghề trong nhà trường theo quy định;

Ngoài nhiệm vụ nêu trên, đồng chí còn phải thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác do Hiệu trưởng nhà trường phân công hoặc ủy quyền.

Bảng phân công nhiệm vụ này là một trong những cơ sở để đánh giá cán bộ lãnh đạo hàng năm của nhà trường. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vấn đề gì chưa phù hợp sẽ được trao đổi, bàn bạc và điều chỉnh bổ sung cho hoàn chỉnh. Bảng phân công này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (để báo cáo);

- Sở Nội vụ (để biết);

- Sở LĐTBXH (để biết);

- Sở GTVT (để biết);

- Hiệu trưởng, các PHT (thc hiện);

- Các Phòng, Khoa, Trung tâm (thực hiện);

- Lưu VT.                          

               Q. HIỆU TRƯỞNG

           (Đã ký)

              ThS. Đào Anh Tuấn

 

 

 

 

       

 

 

 

 

        UBND TỈNH BẠC LIÊU          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                           

          

           Số:         /QĐ-CĐN                            Bạc Liêu, ngày      tháng    năm 2017

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v phân công nhiệm vụ cho các thành viên

Ban giám hiệu Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu

 
 

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ BẠC LIÊU

 

Căn cứ Quyết định số 1396/QĐ-LĐTBXH ngày 05 tháng 11 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội về việc thành lập Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu;

Căn cứ nhiệm vụ quyền hạn của Hiệu trưởng theo Điều lệ của Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu được Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu phê duyệt tại Quyết định số 1714/QĐ-UBND ngày 22/6/2011;

Căn cứ nhiệm vụ quyền hạn theo Quyết định số 1145/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc phân công viên chức lãnh đạo;

Căn cứ nội dung quản lý, điều hành các mặt công tác của Ban giám hiệu Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu và hội ý Ban giám hiệu về phân công nhiệm vụ ngày 25 tháng 7 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban giám hiệu (Kèm theo bảng phân công nhiệm vụ của Ban giám hiệu).

Điều 2. Các thành viên trong Ban giám hiệu phải thực hiện trách nhiệm,  nhiệm vụ theo bảng phân công, các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện phải được trao đổi bàn bạc để thống nhất.

Điều 3. Các phòng, Khoa, Trung tâm và các bộ phận có liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, bãi bỏ các quyết định trước đây trái với quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (để báo cáo);

- Sở Nội vụ (để biết);

- Sở LĐTBXH (để biết);

- Sở GTVT (để biết);

- Hiệu trưởng; Các PHT (thực hiện);

- Các phòng, khoa, Trung tâm (thực hiện);

- Lưu VT.                          

              Q. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 


Lượt người xem:221
Tin khác
Thứ ba ,  23 /7 /2019

Liên kết


Lượt truy cập

         Tháng này               22,042
         Tất cả                     214,600
         Đang online             42