Bản tin

Ngành Tiếng anh - hệ Cao đẳng

12.NGÀNH TIẾNG ANH

Nội dung chương trình:

 

 

 

Mã MH/ MĐ

 

 

Tên môn học/mô đun

Số tín chỉ

Thời gian học tập (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

Thi/Kiểm

Tra

I

Các môn học chung

17

435

157

255

23

MH01

Chính trị

3

75

41

29

5

MH02

Pháp luật

1

30

18

10

2

MH03

Giáo dục thể chất

2

60

5

51

4

MH04

Giáo dục Quốc phòng và An ninh

3

75

36

35

4

MH05

Tin học

3

75

15

58

2

MH06

Anh văn căn bản

5

120

42

72

6

II

Các môn học cơ sở và chuyên môn

94

2.465

750

1.586

129

II.1

Môn học, mô đun cơ sở

63

1.710

543

1.075

92

MH07

Tiếng Việt thực hành

2

60

20

37

3

MH08

Cơ sở văn hóa Việt Nam

2

60

30

27

3

MĐ09

Ngữ âm thực hành

3

75

25

45

5

MĐ10

Nghe – Nói 1

5

130

38

85

7

MĐ11

Nghe – Nói 2

5

130

38

85

7

MĐ12

Nghe – Nói 3

5

130

38

85

7

MĐ13

Đọc 1

4

120

35

79

6

MĐ14

Đọc 2

4

120

35

79

6

MĐ15

Đọc 3

4

120

35

79

6

MĐ16

Viết 1

4

120

35

79

6

MĐ17

Viết 2

4

120

35

79

6

MĐ18

Viết 3

6

165

49

108

8

MĐ19

Ngữ pháp 1

3

75

30

40

5

MĐ20

Ngữ pháp 2

3

75

30

40

5

MĐ21

Ngữ pháp 3

3

75

30

40

5

MĐ22

Văn hóa Anh – Mỹ

2

45

15

28

2

MĐ23

Tiếng Pháp

4

90

25

60

5

II.2

Môn học, mô đun chuyên môn

31

755

207

511

37

MĐ24

Dịch thuật 1

2

60

15

42

3

MĐ25

Dịch thuật 2

4

90

30

55

5

MĐ26

Tin học văn phòng

4

90

25

60

5

MĐ27

Nói trước công chúng

2

60

15

42

3

MĐ28

Từ pháp học và cú pháp học

2

60

15

42

3

MĐ29

Tiếng Anh văn phòng

4

90

25

60

5

MĐ30

Tiếng Anh Khách sạn - Du lịch

3

75

25

45

5

MĐ31

Tiếng Anh Thương mại

4

90

25

60

5

MĐ32

Ngữ nghĩa và ngữ dụng học

3

60

22

35

3

MĐ33

Thực tế ngoài trường

3

80

10

70

0

Tổng cộng

111

2.900

907

1.841

152

 

Cơ hội việc làm:

- Tham gia giảng dạy môn tiếng Anh;

- Tham gia vào các hoạt động dịch thuật trong nhiều lĩnh vực khác nhau;

- Làm việc trong các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, xã hội;

- Làm nhân viên lễ tân, nhân viên làm việc trong các ngành dịch vụ và thương mại.

 

 


Lượt người xem:386
Tin khác