Bản tin

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ BẠC LIÊU


QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ BẠC LIÊU

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 11A/QĐ-CĐN ngày 01 tháng 02 năm 2018

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu)

 

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tên trường:  TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ BẠC LIÊU

- Địa chỉ trụ sở chính: số 68, Tôn Đức Thắng, khóm 7, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu; diện tích 12.000 m2  

- Cơ sở 2: ấp Phước Thạnh I, xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu; diện tích 72.000 m2.

- Điện thoại: 0291.3822.358                       Fax: 0291.3823.212    

- Email: caodangnghe.bl@gmail.com                    Website: cdnbl.edu.vn

Điều 2. Mục tiêu, sứ mạng Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu

1. Mục tiêu

Xây dựng Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu trở thành một trong những trường đào tạo nghề trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp chất lượng cao của khu vực đồng bằng Sông Cửu Long và của cả nước; là nơi bồi dưỡng nâng cao trình độ nghề nghiệp cho người lao động, là trung tâm thi, cấp chứng chỉ nghề Quốc gia; là cơ sở nghiên cứu ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ của tỉnh Bạc Liêu, với nội dung cụ thể sau:

- Giữ vững truyền thống, không ngừng nâng cao uy tín, chất lượng đào tạo người lao động có trình độ kỹ thuật; đa dạng hoá các loại hình, phương thức đào tạo; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của học sinh, sinh viên (HSSV), thu hút HSSV đầu vào có chất lượng ngày càng cao;

 - Phát triển đội ngũ giảng viên đảm bảo đạt chuẩn về chất lượng, đủ về số lượng với cơ cấu hợp lý; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất (CSVC) thiết bị máy móc phục vụ giảng dạy; các chương trình đào được chuẩn hóa theo Khung trình độ Quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, được hiện đại và phát triển mới, phù hợp với điều kiện Việt Nam, linh hoạt theo yêu cầu thị trường lao động, đáp ứng sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và khu vực;

- Nâng cao năng lực nghiên cứu, phấn đấu trở thành trung tâm nghiên cứu có uy tín vào năm 2020. Tăng cường củng cố các nguồn lực để trở thành trung tâm thi, cấp chứng chỉ nghề Quốc gia, trung tâm huấn luyện an toàn lao động khu vực.

2. Sứ mạng

Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu cung cấp dịch vụ đào tạo nghề nghiệp đa ngành, đa hệ có chất lượng cao, đáp ứng nguồn nhân lực cho thị trường lao động và xuất khẩu lao động; nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học kỹ thuật; tạo cơ hội học tập nâng cao trình độ, học tập suốt đời cho các đối tượng trong lĩnh vực kỹ thuật công nghiệp và dịch vụ.

Điều 3. Địa vị pháp lý của Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu

1. Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu là trường cao đẳng công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân được thành lập theo Quyết định số 1396/QĐ-BLĐTBXH ngày 05 tháng 11 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, hoạt động theo quy định của pháp luật, Điều lệ trường cao đẳng và Quy chế này.

2. Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu là đơn vị sự nghiệp có thu, có quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

3. Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu chịu sự quản lý trực tiếp của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu, đồng thời chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng cục Dạy nghề (nay là Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp) và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu.

Chương II

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ BẠC LIÊU

Điều 4. Nhiệm vụ

Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 23 của Luật giáo dục nghề nghiệp và các quy định sau đây:

1. Tổ chức đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp và đào tạo thường xuyên theo quy định.

2. Tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn, phê duyệt và thực hiện các chương trình, giáo trình đào tạo đối với từng ngành, nghề được phép đào tạo theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh đào tạo theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

4. Tổ chức các hoạt động đào tạo: kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp và in phôi văn bằng, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp trung cấp, chứng chỉ sơ cấp, chứng chỉ đào tạo theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

5. Tuyển dụng, quản lý công chức, viên chức và người lao động của Trường đảm bảo đủ về số lượng, phù hợp với ngành, nghề, quy mô và trình độ đào tạo theo quy định pháp luật.

6. Phối hợp với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình người học trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

7. Thực hiện dân chủ, công khai trong việc thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng các kết quả nghiên cứu, chuyển giao công nghệ vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và hoạt động tài chính; có cơ chế để người học tham gia đánh giá hoạt động đào tạo giảng viên, tham gia đánh giá công chức, viên chức và người lao động của nhà trường.

8. Quản lý, sử dụng đất đai, CSVC, thiết bị và tài chính của Trường theo quy định của pháp luật.

9. Quyết định thành lập các tổ chức trực thuộc Trường theo cơ cấu tổ chức được phê duyệt trong quy chế tổ chức, hoạt động của Trường; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức vụ từ cấp trưởng phòng, khoa và tương đương trở xuống theo quy định.

10. Phối hợp với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong hoạt động đào tạo về lập kế hoạch đào tạo, xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo; tổ chức giảng dạy, hướng dẫn thực hành, thực tập, đánh giá kết quả học tập của người học.

11. Liên doanh, liên kết với các tổ chức kinh tế, giáo dục, nghiên cứu khoa học trong nước và ngoài nước theo quy định của pháp luật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, gắn đào tạo với việc làm và thị trường lao động.

12. Sử dụng nguồn thu từ hoạt động đào tạo, khoa học, công nghệ, sản xuất, kinh doanh và dịch vụ để đầu tư xây dựng CSVC của Trường, chi cho các hoạt động đào tạo và bổ sung nguồn tài chính của Trường theo quy định của pháp luật.

13. Được nhà nước giao đất, giao CSVC; được hỗ trợ ngân sách khi thực hiện nhiệm vụ nhà nước giao theo hợp đồng đặt hàng; được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế và tín dụng theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Quyền  hạn

Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 23 và 25 của Luật giáo dục nghề nghiệp và các quy định sau đây:

1. Quyết định mục tiêu, sứ mạng, chiến lược và kế hoạch phát triển của nhà trường.

2. Quyết định thành lập bộ máy tổ chức, phát triển đội ngũ công chức, viên chức và người lao động trên cơ sở chiến lược và quy hoạch phát triển của nhà trường.

3. Thu, chi tài chính, đầu tư phát triển các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo theo quy định của pháp luật; quyết định mức thu giá dịch vụ đào tạo tương ứng với điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo đối với chương trình đào tạo chất lượng cao và các quy định về tự chủ tài chính đối với trường cao đẳng theo quy định.

4. Tuyển sinh và quản lý người học; phát triển chương trình đào tạo; tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn giáo trình giảng dạy phù hợp với mục tiêu đào tạo theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

5. Tổ chức triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế theo chiến lược và kế hoạch phát triển của nhà trường; bảo đảm chất lượng đào tạo của nhà trường; lựa chọn tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp (CLGDNN) để đăng ký kiểm định.

6. Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Trường; quy định chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức trực thuộc Trường.

7. Là Trường do nhà nước bảo đảm một phần chi thường xuyên nên Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu trình UBND tỉnh quyết định vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong tổng số người làm việc được cấp có thẩm quyền giao theo quy định của pháp luật.

 

Chương III

TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG 

Điều 6. Cơ cấu tổ chức, thành lập, chấm dứt hoạt động, giải thể

1. Cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu gồm có:

a) Hội đồng trường

b) Ban giám hiệu: Hiệu trưởng và 02 Phó hiệu trưởng.

c) Các Phòng chức năng: có 3 phòng

- Phòng Tổ chức - Hành chính;

- Phòng Đào tạo;

- Phòng Quản trị - Thiết bị.

d) Các khoa chuyên môn: có 5 khoa và tổ bộ môn trực thuộc

- Khoa Cơ khí: có Tổ bộ môn Cơ khí chế tạo, Tổ bộ môn Cơ khí ô tô;

- Khoa Điện: có Tổ bộ môn Điện công nghiệp, Điện lạnh;

- Khoa Công nghệ thông tin: có Tổ bộ môn Máy tính;

- Khoa Cơ bản: có Tổ bộ môn May thời trang;

- Khoa Xây dựng: có Tổ bộ môn Kỹ thuật phần mềm xây dựng.

đ) Trung tâm: có 2 Trung tâm

- Trung tâm Đào tạo và Sát hạch Lái xe: có tổ bộ môn trực thuộc.

- Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học.

e) Các hội đồng tư vấn

Các hội đồng tư vấn trong Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu gồm những người có liên quan đến lĩnh vực cần tư vấn, do Hiệu trưởng thành lập để tư vấn cho Hiệu trưởng về một số công việc cần thiết, liên quan đến việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của nhà trường. Nhiệm vụ, quyền hạn, cơ chế hoạt động, các thành viên của từng hội đồng tư vấn do Hiệu trưởng quy định. Hội đồng tư vấn làm việc theo vụ việc và không hưởng lương.

g) Các đơn vị sản xuất, doanh nghiệp.

h) Tổ chức đảng, các đoàn thể gồm: Đảng bộ cơ sở, Công đoàn cơ sở, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

2. Việc thành lập, chấm dứt hoạt động, quy định cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ quyền hạn của các đơn vị, tổ chức trong Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu thực hiện theo quy định tại Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ, Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH và các quy định có liên quan của UBND tỉnh Bạc Liêu.

Điều 7. Hội đồng Trường

1. Hội đồng Tr­ường Cao đẳng nghề Bạc Liêu là tổ chức quản trị, đại diện quyền sở hữu của nhà trường.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng trường được quy định cụ thể như sau:

a) Định kỳ hằng năm hoặc đột xuất báo cáo, giải trình với cơ quan chủ quản trường, cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp các điều kiện bảo đảm chất lượng, kết quả hoạt động, việc thực hiện các cam kết và tài chính của Trường;

b) Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thông qua phương án bổ sung, miễn nhiệm, cách chức hoặc thay thế các thành viên của hội đồng trường;

c) Thông qua các quy định về số lượng, cơ cấu lao động, vị trí việc làm; việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng, phát triển đội ngũ công chức, viên chức và người lao động của nhà trường;

d) Giới thiệu nhân sự để thực hiện quy trình bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng; thực hiện đánh giá hằng năm việc hoàn thành nhiệm vụ của Hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền miễn nhiệm Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng; tổ chức lấy phiếu thăm dò tín nhiệm Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng giữa nhiệm kỳ hoặc đột xuất trong trường hợp cần thiết;

đ) Yêu cầu hiệu trưởng giải trình về những vấn đề chưa được thực hiện, thực hiện chưa đúng, thực hiện chưa đầy đủ theo nghị quyết của hội đồng trường (nếu có). Nếu hội đồng trường không đồng ý với giải trình của hiệu trưởng thì báo cáo cơ quan trực tiếp quản lý trường.

3. Hoạt động của Hội đồng trường được quy định cụ thể như sau:

a) Hội đồng trường họp định kỳ ít nhất 03 (ba) tháng một lần và họp đột xuất khi có đề nghị bằng văn bản của trên 30% tổng số thành viên hội đồng trường hoặc có đề nghị bằng văn bản của hiệu trưởng hoặc của chủ tịch hội đồng trường.

Cuộc họp của hội đồng trường là hợp lệ khi có ít nhất 70% tổng số thành viên hội đồng trường tham dự. Hội đồng trường làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số. Quyết nghị của hội đồng trường có giá trị khi có trên 50% tổng số thành viên của hội đồng trường đồng ý. Trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của chủ tịch hội đồng trường. Các cuộc họp hội đồng trường phải ghi biên bản. Biên bản cuộc họp và quyết nghị của hội đồng trường được gửi đến các thành viên hội đồng trường, cơ quan chủ quản trường chậm nhất sau 10 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức cuộc họp hoặc quyết nghị được ký thông qua.

b) Nhiệm kỳ của hội đồng trường là 05 năm và theo nhiệm kỳ của hiệu trưởng. Hội đồng trường được sử dụng con dấu, bộ máy tổ chức của nhà trường để triển khai các công việc của hội đồng trường trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hội đồng trường;

c) Ủy quyền điều hành hội đồng trường

Khi chủ tịch hội đồng trường không thể làm việc trong khoảng thời gian mà quy chế tổ chức, hoạt động của trường đã quy định thì phải có trách nhiệm ủy quyền bằng văn bản cho một trong số các thành viên còn lại của hội đồng trường đảm nhận thay trách nhiệm của chủ tịch hội đồng trường. Văn bản ủy quyền phải được thông báo đến các thành viên hội đồng trường, gửi đến cơ quan chủ quản trường và thông báo công khai trong toàn trường. Thời gian ủy quyền không quá 06 (sáu) tháng.

4. Số lượng, cơ cấu thành viên Hội đồng trường được quy định như sau:

- Hội đồng Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu có số thành viên là số lẻ, gồm 01 chủ tịch, 01 thư ký và các thành viên;

- Theo khoản 3 Điều 11 của Luật giáo dục nghề nghiệp quy định: Cơ cấu Hội đồng Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu gồm có: Ban giám hiệu, Trưởng các Phòng, Khoa, Trung tâm và các đơn vị trực thuộc Trường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên, đại diện các giảng viên, đại diện cơ quan chủ quản, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ có liên quan (nếu có).

5. Thủ tục thành lập Hội đồng trường; bổ nhiệm, nhiệm kỳ, miễm nhiệm, cách chức Chủ tịch và các thành viên của Hội đồng trường được quy định cụ thể như sau:

5.1. Thủ tục thành lập hội đồng trường và bổ nhiệm chủ tịch hội đồng trường nhiệm kỳ đầu tiên

a) Xác định số lượng, cơ cấu thành viên hội đồng trường

Hiệu trưởng tổ chức và chủ trì cuộc họp gồm các Phó hiệu trưởng, Bí thư tổ chức Đảng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đại diện giảng viên và một số phòng, khoa, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của trường (nếu có) để xác định số lượng và cơ cấu thành viên hội đồng trường.

b) Đề nghị cơ quan chủ quản trường hoặc cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có liên quan cử đại diện tham gia hội đồng trường;

c) Các tổ chức theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 11 của Luật giáo dục nghề nghiệp tổ chức cuộc họp của tổ chức mình để bầu đại diện tham gia hội đồng trường;

d) Bầu chủ tịch hội đồng trường, thư ký hội đồng trường;

đ) Quyết định thành lập hội đồng trường.

Trên cơ sở quyết nghị tại cuộc họp xác định số lượng, cơ cấu thành viên hội đồng trường, cuộc họp bầu chủ tịch, thư ký hội đồng trường, hiệu trưởng lập hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều này đề nghị cơ quan chủ quản trường quyết định thành lập hội đồng trường.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị thành lập hội đồng trường, cơ quan chủ quản trường quyết định thành lập hội đồng trường cao đẳng công lập. Quyết định thành lập hội đồng trường phải ghi rõ chức danh và nhiệm vụ của các thành viên trong hội đồng. Trường hợp không quyết định thành lập hội đồng trường phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

5.2. Thủ tục thành lập hội đồng trường và bổ nhiệm chủ tịch hội đồng trường nhiệm kỳ kế tiếp

Trước khi hết nhiệm kỳ 03 (ba) tháng, chủ tịch hội đồng trường đương nhiệm tổ chức thực hiện các quy định tại khoản 1 Điều này để đề nghị thành lập hội đồng trường nhiệm kỳ kế tiếp.

5.3. Hồ sơ đề nghị thành lập hội đồng trường là 01 bộ, bao gồm:

a) Văn bản của trường cao đẳng đề nghị thành lập hội đồng trường, trong đó nêu rõ quy trình lựa chọn các thành viên hội đồng trường;

b) Văn bản cử đại diện tham gia hội đồng trường của các tổ chức theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 11 của Luật giáo dục nghề nghiệp;

c) Văn bản cử đại diện tham gia hội đồng trường của cơ quan chủ quản trường hoặc văn bản cử đại diện tham gia hội đồng trường của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có liên quan;

d) Danh sách trích ngang, sơ yếu lý lịch của chủ tịch và các thành viên hội đồng trường;

đ) Biên bản họp, biên bản kiểm phiếu, phiếu bầu chủ tịch, thư ký hội đồng trường.

5.4. Miễn nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường

a) Chủ tịch và các thành viên hội đồng trường bị miễn nhiệm nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: Có đề nghị bằng văn bản của cá nhân xin thôi tham gia hội đồng trường; bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; sức khỏe không đủ khả năng đảm nhiệm công việc được giao, đã phải nghỉ làm việc để điều trị quá 06 (sáu) tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục; có trên 50% tổng số thành viên của hội đồng trường kiến nghị bằng văn bản đề nghị miễn nhiệm; vi phạm các quy định đến mức phải miễn nhiệm quy định tại quy chế tổ chức, hoạt động của trường;

b) Hội đồng trường xem xét, quyết nghị việc miễn nhiệm chủ tịch, thành viên hội đồng trường và gửi hồ sơ đề nghị cơ quan chủ quản trường quyết định;

Hồ sơ đề nghị miễn nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường là 01 bộ, bao gồm: Văn bản nêu rõ lý do miễn nhiệm và các văn bản, giấy tờ chứng minh liên quan;

c) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị của nhà trường, cơ quan chủ quản trường ra quyết định miễn nhiệm chủ tịch, thành viên hội đồng trường. Trường hợp không miễn nhiệm, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

5.5. Cách chức chủ tịch và các thành viên hội đồng trường

a) Chủ tịch và thành viên hội đồng trường bị cách chức nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được bổ nhiệm; không hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự phân công mà không có lý do chính đáng để xảy ra hậu quả nghiêm trọng; bị phạt tù cho hưởng án treo hoặc cải tạo không giam giữ; vi phạm ở mức độ nghiêm trọng quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, bình đẳng giới, phòng, chống tệ nạn mại dâm và các quy định khác của pháp luật liên quan đến công chức, viên chức; vi phạm các quy định đến mức phải cách chức quy định tại quy chế tổ chức, hoạt động của trường;

b) Hội đồng trường xem xét, quyết nghị việc cách chức chủ tịch, thành viên hội đồng trường và gửi hồ sơ đề nghị cơ quan chủ quản trường quyết định;

Hồ sơ đề nghị cách chức chủ tịch và thành viên hội đồng trường là 01 bộ, bao gồm: Văn bản nêu rõ lý do cách chức và các văn bản, giấy tờ chứng minh liên quan;

c) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị của nhà trường, cơ quan chủ quản trường ra quyết định cách chức chủ tịch, thành viên hội đồng trường. Trường hợp không đồng ý, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Điều 8. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu có vị trí, vai trò, tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định cụ thể như sau:

1. Vai trò, vị trí của Hiệu trưởng

a) Hiệu trưởng là người đứng đầu Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu, đại diện cho nhà trường trước pháp luật, chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động của nhà trường;

b) Hiệu trưởng là người điều hành tổ chức, bộ máy của Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu;

c) Nhiệm kỳ của Hiệu trưởng là 05 năm;

d) Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu được bổ nhiệm và bổ nhiệm lại theo nhiệm kỳ và không quá 02 (hai) nhiệm kỳ liên tiếp;

đ) Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu là chủ tài khoản, chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ công tác tài chính, tài sản của nhà trường.

2. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu phải có đủ các tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 2 Điều 14 của Luật giáo dục nghề nghiệp cụ thể như sau:

- Có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín và năng lực quản lý; đã có ít nhất 5 năm làm công tác giảng dạy hoặc tham gia quản lý giáo dục nghề nghiệp;

- Có bằng tốt nghiệp thạc sỹ trở lên; đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệpp vụ quản lý giáo dục nghề nghiệp;

- Có đủ sức khỏe; đảm bảo độ tuổi để tham gia ít nhất một nhiệm kỳ Hiệu trưởng.

3. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu có nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại khoản 3 Điều 14 của Luật giáo dục nghề nghiệp và các quy định sau đây:

a) Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế của nhà trường trình hội đồng trường;

b) Xây dựng quy định về số lượng, cơ cấu lao động, vị trí việc làm, tuyển dụng, quản lý, sử dụng, phát triển đội ngũ công chức, viên chức và người lao động trình hội đồng trường;

c) Tổ chức tuyển dụng, quản lý và sử dụng đội ngũ công chức, viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật;

d) Hằng năm tổ chức đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động;

đ) Xem xét các ý kiến của hội đồng tư vấn trước khi quyết định. Trường hợp không đồng ý với nội dung của hội đồng tư vấn, Hiệu trưởng được quyết định, chịu trách nhiệm cá nhân về quyết định và báo cáo hội đồng trường;

e) Tổ chức thực hiện nghị quyết của hội đồng trường, trao đổi với chủ tịch hội đồng trường và thống nhất cách giải quyết theo quy định của pháp luật nếu phát hiện nghị quyết vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến hoạt động chung của nhà trường. Trường hợp không thống nhất được cách giải quyết thì Hiệu trưởng báo cáo với cơ quan chủ quản trường;

g) Thường xuyên chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, giảng dạy và học tập cho công chức, viên chức, người lao động và người học;

h) Tổ chức và chỉ đạo xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh; bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong nhà trường;

i) Thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường; thực hiện các chính sách, chế độ của nhà nước đối với công chức, viên chức, người lao động và người học trong nhà trường theo quy định;

k) Tổ chức các hoạt động tự thanh tra, kiểm tra, kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo quy định. Chấp hành các kiến nghị, quyết định về thanh tra, kiểm tra, kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

l) Quyết định các biện pháp để thực hiện chủ trương, nhiệm vụ, quyền hạn của nhà trường theo quy định tại Điều 4, Điều 5 của Quy chế này;

m) Quyết định khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức, người lao động và người học trong phạm vi thẩm quyền quản lý;

n) Quyết định thành lập, giải thể các hội đồng tư vấn của trường;

o) Cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp trung cấp, chứng chỉ sơ cấp, chứng chỉ đào tạo cho người học theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

4. Thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu được Luật giáo dục nghề nghiệp giao cho Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu quyết định. Quy trình, thủ tục, hồ sơ thực hiện theo hướng dẫn của Điều 16, điều 18 của Thông tư 46/2016/TT-BLĐTBXH và các quy định liên quan.

Điều 9. Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu

1. Phó hiệu trưởng là người giúp việc cho Hiệu trưởng trong quản lý, điều hành một số lĩnh vực hoạt động của nhà trường theo sự phân công của Hiệu trưởng.

2. Tiêu chuẩn, nhiệm vụ, nhiệm kỳ, thẩm quyền ra quyết định bổ nhiệm Phó hiệu trưởng được quy định cụ thể như sau:

- Phó hiệu trưởng Trường phải có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; đã có ít nhất 03 năm làm công tác giảng dạy hoặc tham gia quản lý giáo dục nghề nghiệp; có bằng tốt nghiệp đại học trở lên; đã qua đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý giáo dục nghề nghiệp; có đủ sức khỏe; có uy tín và năng lực quản lý; Riêng phó hiệu trưởng phụ trách đào tạo thì tiêu chuẩn bổ nhiệm như tiêu chuẩn đối với Hiệu trưởng.

- Thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu được Luật giáo dục nghề nghiệp giao cho Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu quyết định. Quy trình, thủ tục, hồ sơ thực hiện theo hướng dẫn của Điều 16, điều 18 của Thông tư 46/2016/TT-BLĐTBXH và các quy định liên quan.

3. Phó hiệu trưởng Trường có nhiệm vụ trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của Hiệu trưởng; được thay mặt hiệu trưởng giải quyết và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và pháp luật đối với công việc đã giải quyết; có trách nhiệm báo cáo với Hiệu trưởng về tình hình thực hiện công việc được giao.

4. Nhiệm kỳ của phó hiệu trưởng là 05 năm.

Điều 10. Các Phòng chức năng

1. Các phòng chức năng có nhiệm vụ tham mưu giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực công tác do Hiệu trưởng phân công. Cơ cấu tổ chức, tiêu chuẩn, nhiệm kỳ, miễn nhiệm, cách chức trưởng, phó phòng và tương đương được quy định tại Điều 23, Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH.

2. Nhiệm vụ chung

- Thực hiện việc quản lý tổ chức nhân sự, theo dõi kỷ luật lao động và các chế độ chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý; phân công nhiệm vụ cho viên chức, người lao động quản lý theo lĩnh vực công tác và theo dõi tiến độ thực hiện;

- Quản lý và khai thác, sử dụng có hiệu quả CSVC và các trang thiết bị của đơn vị, của nhà trường;

- Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của đơn vị theo quy định. Cập nhật, cung cấp các thông tin về mảng công tác của đơn vị mình cho Website của nhà trường;

- Khuyến khích và tạo điều kiện cho công chức, viên chức và người lao động của đơn vị: tham gia các hoạt động đoàn thể và phong trào của nhà trường; được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lý, ngoại ngữ, tin học…;

- Tham gia họp giao ban định kỳ và họp đột xuất theo yêu cầu của nhà trường; Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất và công tác báo cáo thống kê theo quy định của nhà nước; tham gia công tác đánh giá CLGDNN hàng năm của đơn vị mình và của nhà trường. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công chức, viên chức và người lao động của đơn vị.

Điều 11. Nhiệm vụ cụ thể của các Phòng chức năng

Ngoài các nhiệm vụ chung ghi trong Điều 10 Quy chế này, nhiệm vụ cụ thể của từng Phòng chức năng được quy định như sau:

1. Phòng Tổ chức - Hành chính

Phòng Tổ chức - Hành chính của Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng trong công tác tổ chức và cán bộ, bao gồm tham mưu về: cơ cấu, kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý; quản lý, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, tuyển dụng, sử dụng, đánh giá cán bộ; đảm bảo thực hiện đúng và kịp thời các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với công chức, viên chức và người lao động; tham mưu thực hiện công tác kế toán, tài chính của đơn vị; tham mưu công tác Thi đua, Khen thưởng - Kỷ luật; Văn thư, lưu trữ; phụ trách công tác y tế học đường trong nhà trường; Tham gia hội đồng kiểm kê, thanh lý tài sản. Cụ thể các nhiệm vụ như sau:

a) Công tác tổ chức cán bộ, thi đua - khen thưởng, văn thư lưu trữ:

- Quản lý nhân sự, hồ sơ lý lịch công chức, viên chức và người lao động đơn vị; tham mưu, trình hồ sơ thủ tục về quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức; về bổ nhiệm, luân chuyển, nâng lương, khen thưởng, kỷ luật, cho thôi việc,... và tham mưu công tác bình xét, đánh giá công chức, viên chứcngười lao động hàng năm;

- Xây dựng, soạn thảo các văn bản: quy định, quy chế, hợp đồng, quyết định, báo cáo... liên quan đến vấn đề tổ chức; ghi và lưu giữ biên bản họp cơ quan, Hội ý của Ban giám hiệu;

- Thực hiện theo dõi, trang bị, mua sắm văn phòng phẩm, vật rẻ tiền mau hỏng phục vụ hành chính; cấp giấy công lệnh, điều động xe ô tô công tác của cơ quan; phụ trách công tác y tế học đường; theo dõi quản lý định mức, chỉ số sử dụng điện, nước, điện thoại, truyền thông của cơ quan.

- Tham mưu thực hiện các chế độ chính sách về lao động, tiền lương, BHYT, BHXH, BHTN; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành nội quy, quy chế của Trường;

- Phụ trách công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực công tác văn thư lưu trữ đúng quy chế; trình bày, soạn thảo văn bản đúng thể thức quy định.

- Tham mưu công tác thi đua, khen thưởng: các quy định, quy chế; lập kế hoạch thi đua,  theo dõi và lập báo cáo sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua; quản lý hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng.

b) Công tác Tài chính – kế toán:

 - Tham mưu giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các công tác tài chính, kế toán của Trường; thực hiện các quyết định tài chính của Hiệu trưởng; tổ chức thực hiện công tác kế toán đúng chế độ kế toán nhà nước quy định hiện hành; sử dụng các nguồn kinh phí tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng, ban hành các văn bản liên quan đến công tác quản lý tài chính, công tác kế toán trong nhà trường. Xây dựng và trình Hiệu trưởng ký ban hành các văn bản hướng dẫn về các mặt công tác khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng.

- Phản ánh các nghiệp vụ kế toán phát sinh kịp thời, đúng quy định;

- Tham mưu xây dựng kế hoạch hoạt động và kế hoạch kinh phí của đơn vị định kỳ hàng tháng, quý, năm; tham gia xét duyệt phân bổ quỹ tiền lương, kinh phí hoạt động hành chính của đơn vị; tổng hợp, thống kê, báo cáo số liệu liên quan đến tài chính và quyết toán quý, năm đúng theo quy định;

- Lập dự toán thu, chi ngân sách nhà nước hàng năm; Quản lý tiền mặt và theo dõi thu, chi theo quy định;

- Quản lý, theo dõi hồ sơ và thực hiện việc lưu trữ tư liệu, chứng từ sổ sách kế toán theo quy định pháp luật. Tham mưu và tham gia lập các văn bản, thủ tục kiểm tra thanh quyết toán việc mua sắm, sửa chữa thiết bị, tài sản CSVC cơ quan thuộc lĩnh vực chuyên môn;

- Phối hợp với phòng Đào tạo, phòng Quản trị – Hành chính, thiết bị tham mưu, đề xuất về định mức vật tư thực hành, dự toán chi phí, hiệu quả đối với các lớp, khóa học theo sự chỉ đạo của Ban giám hiệu;

- Tham mưu, giúp lãnh đạo xây dựng các văn bản, Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị phù hợp với các quy định hiện hành và tình hình thực tế của đơn vị.

c) Ngoài nhiệm vụ chung và nhiệm vụ cụ thể trên đây, phòng Tổ chức – hành  chính còn thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

2. Phòng Quản trị - Thiết bị

Phòng Quản trị - Thiết bị của Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu có nhiệm vụ tham mưu giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu liên quan đến công tác quản trị - hành chính, an ninh trật tự, vệ sinh, môi trường; quản lý, theo dõi các dự án xây dựng, mua sắm, sửa chữa công sản; quản lý, mua sắm, sửa chữa CSVC và các công việc liên quan; thực hiện đúng và đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về lĩnh vực phụ trách cho các cơ quan quản lý cấp trên theo yêu cầu của lãnh đạo và các cơ quan chức năng; Cụ thể các nhiệm vụ như sau:

a) Công tác Quản trị – Hành chính

- Phụ trách công tác bảo vệ an ninh trật tự của cơ quan, quản lý nhân sự bảo vệ; tham gia thực hiện phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc ở địa phương, phòng chống các loại tệ nạn xã hội;

- Phụ trách công tác Phòng cháy chữa cháy (PCCC) và quản lý tài sản, thiết bị liên quan đến công tác PCCC, phối hợp với các đơn vị và các đoàn thể trong trường để thực hiện tốt công tác PCCC đúng quy chế, quy định đã ban hành;

- Quản lý Hội trường, phòng học chung và các hạng mục công trình cơ sở vật chất chung nằm trong khuôn viên nhà trường;

- Quy hoạch trồng cây xanh, bố trí hoa viên cây cảnh;

- Quản lý và đảm bảo công tác vệ sinh, môi trường toàn cơ quan, quản lý việc chăm sóc cây xanh, hoa kiểng; quản lý nhân sự về lao công.

- Chủ trì công tác tham mưu, tổ chức các sự kiện, khánh tiết chung của toàn trường như: Lễ Khai giảng, Bế giảng, Tết, Hội nghị công chức, viên chức, Hội thảo...;

b) Công tác Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị

- Quản lý đất đai, các thủ tục và các vấn đề liên quan đến quyền sử dụng đất; quản lý tài sản, nhà cửa, xe ô tô công tác của cơ quan, máy móc, thiết bị, dụng cụ theo quy định;

- Điều chuyển, sắp xếp, bố trí tài sản, dụng cụ, xe máy, nhà làm việc, phòng học, nhà xưởng... để phục vụ cho các hoạt động của Trường;

- Xây dựng kế hoạch, đề xuất và thực hiện mua sắm, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng tài sản, nhà cửa, xe máy, thiết bị, dụng cụ; thiết bị cung cấp điện, cấp thoát nước và tài sản, thiết bị chuyên dùng khác theo quy định (gọi chung là CSVC);

- Tham mưu, thực hiện về công tác xây dựng cơ bản, các dự án xây dựng, mua sắm tài sản, vật tư thiết bị theo đúng quy định;

- Chủ trì công tác kiểm kê tài sản hàng năm, chủ trì và tham gia các hội đồng thanh lý tài sản, tham mưu và thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định;

- Xây dựng, soạn thảo các văn bản: quy định, quy chế, hợp đồng, quyết định, báo cáo... liên quan đến CSVC, dự án xây dựng, mua sắm, sữa chữa theo quy định;

- Quản trị, xử lý thiết bị văn phòng; phòng học chung, hội trường, kho vật tư; đồng thời có trách nhiệm kiểm tra thường xuyên để bảo quản chất lượng vật tư, hàng hóa theo quy định;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị khác trong Trường để chuẩn bị CSVC cho Lễ Khai giảng, Bế giảng, Tết, Hội nghị công chức, viên chức, Hội thảo...;

- Phối hợp với Phòng Đào tạo, các Khoa tham mưu, đề xuất về quản lý vật tư, thiết bị, định mức vật tư thực tập;

- Lưu trữ hồ sơ về tài sản, CSVC; xây dựng cơ bản theo quy định.

- Thực hiện đúng và đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về lĩnh vực phụ trách cho các cơ quan quản lý cấp trên theo yêu cầu của lãnh đạo và các cơ quan  chức năng;

c) Ngoài nhiệm vụ chung và nhiệm vụ cụ thể trên đây, phòng Quản trị, thiết bị còn thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

3. Phòng Đào tạo

Phòng Đào tạo của Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu có nhiệm vụ tham mưu giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác đào tạo; thực hiện các nhiệm vụ của công tác quản lý HSSV, công tác giáo vụ; công tác khảo thí và kiểm định CLGDNN, quản lý hoạt động khoa học trong đội ngũ nhà giáo. Cụ thể một số nhiệm vụ như sau:

a) Thực hiện công tác đào tạo:

- Lập kế hoạch đào tạo và tổ chức tuyển sinh, tư vấn tuyển sinh, tư vấn học nghề; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo chính quy, liên kết, liên thông; kế hoạch hàng năm, trung hạn và dài hạn của nhà trường;

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, khoa làm hồ sơ đăng ký hoạt động dạy nghề và các hoạt động khác liên quan; lập thời khóa biểu giảng dạy, học tập cho toàn trường;

- Xây dựng, soạn thảo các văn bản: quy định, quy chế, hợp đồng, quyết định, báo cáo ... liên quan đến vấn đề giáo dục đào tạo, quản lý HSSV;

- Lập kế hoạch và tổ chức xây dựng, điều chỉnh bổ sung các chương trình, giáo trình; tham mưu thực hiện việc mua sách, tài liệu giảng dạy, học tập, nghiên cứu;

- Tổ chức quản lý, thực hiện đào tạo liên kết và đào tạo, bồi dưỡng theo hợp đồng; với các loại hình, trình độ: cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, dạy nghề thường xuyên, nâng bậc thợ, phương tiện thủy nội địa...;

- Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ; nghiên cứu phát triển chương trình đào tạo, ứng dụng các phương pháp dạy học và hội thảo khoa học; quản lý, tham mưu các hoạt động hợp tác quốc tế của nhà trường;

- Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề; dự giờ, hội giảng cho đội ngũ giảng viên;

- Thực hiện các công tác giáo vụ gồm: lập các biểu bảng về công tác giáo vụ, dạy và học, thực hành, thực tập nghề; theo dõi, tổng hợp, đánh giá chất lượng các hoạt động đào tạo; thống kê, lưu trữ, làm báo cáo theo quy định.

b) Thực hiện công tác quản lý HSSV, với các nhiệm vụ sau:

- Tổ chức hoạt động giáo dục, tuyên truyền:

Giáo dục chính trị tư tưởng, chủ trương, đường lối của Đảng; Giáo dục đạo đức, lối sống; về những giá trị, truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc Việt Nam; chuẩn mực đạo đức chung của xã hội, đạo đức nghề nghiệp; lối sống lành mạnh, văn minh phù hợp với bản sắc văn hóa dân tộc; Giáo dục, phổ biến pháp luật: Nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật; sống, học tập và rèn luyện theo pháp luật;

Tạo điều kiện, giúp đỡ HSSV phấn đấu, rèn luyện để được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam và tham gia các tổ chức đoàn thể trong Nhà trường; Tổ chức cho HSSV tham gia các hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ.

- Công tác quản lý HSSV

Tổ chức tiếp nhận thí sinh trúng tuyển vào học. Thống kê, tổng hợp dữ liệu; quản lý, lưu trữ hồ sơ và giải quyết các công việc hành chính liên quan đến HSSV; Thực hiện công tác báo cáo, thống kê về HSSV, thực trạng việc làm của HSSV sau khi tốt nghiệp định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý.

Theo dõi, đánh giá ý thức học tập, kết quả rèn luyện của HSSV; phát động, tổ chức các phong trào thi đua, tạo điều kiện cho HSSV tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học; tham dự kỳ thi tay nghề các cấp, hội thi, diễn văn hóa, văn nghệ, thể thao; giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định của HSSV; thường trực công tác khen thưởng và kỷ luật HSSV;

Xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tội phạm và các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, tệ nạn xã hội trong HSSV; phối hợp với công an và chính quyền địa phương để thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, giải quyết các vụ việc liên quan đến HSSV trong và ngoài Nhà trường;

Tổ chức sinh hoạt chính trị đầu khóa, đầu năm học và cuối khóa cho HSSV. Tổ chức đối thoại giữa HSSV và Ban Giám hiệu Nhà trường; tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp và giải quyết các chế độ, chính sách của Nhà nước liên quan đến HSSV;

Quản lý HSSV nội trú, ngoại trú: Xét, tiếp nhận, ban hành và tổ chức thực hiện quy chế quản lý HSSV ở nội trú; phối hợp với cơ quan công an và chính quyền địa phương trong việc quản lý HSSV ở ngoại trú.

- Công tác hỗ trợ và dịch vụ đối với HSSV

Tổ chức thực hiện tư vấn cho HSSV xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện phù hợp với mục tiêu, năng lực, sức khỏe; Thông tin, tư vấn, giới thiệu việc làm; Tổ chức các hoạt động phối hợp giữa Nhà trường và doanh nghiệp, các tổ chức sử dụng người lao động nhằm tăng cường rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp cho HSSV;

Triển khai dịch vụ công tác xã hội trong Nhà trường; Giáo dục kỹ năng mềm, kiến thức khởi nghiệp; bồi dưỡng kiến thức về sức khỏe sinh sản, sức khỏe gia đình, cộng đồng và bồi dưỡng các kiến thức, kỹ năng bổ trợ cần thiết khác cho HSSV;

c) Thực hiện công tác khảo thí:

- Tham mưu trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực công tác khảo thí: Tổ chức xây dựng dự thảo các văn bản, quy định, hướng dẫn về công tác thi, kiểm tra trình hiệu trưởng phê duyệt; Tổ chức thực hiện theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các văn bản này tại các đơn vị trong Trường;

- Quản lý việc kiểm tra, thi lập kế hoạch và tổ chức thi tốt nghiệp theo quy định; chịu trách nhiệm in và cấp phát văn bằng, chứng chỉ nghề, giấy chứng nhận…;

- Phối hợp với khoa chuyên môn trong việc tổ chức thi kết thúc môn học, mô đun và chuẩn bị hồ sơ thi tốt nghiệp;

- Tổ chức xây dựng và quản lý ngân hàng đề thi, kiểm tra, đề thi tốt nghiệp và đáp án của nhà trường trong đào tạo nghề; thực hiện công tác lưu trữ và bảo mật đề thi của các kỳ thi, kiểm tra;

- Thanh tra giám sát chất lượng đào tạo trong nhà trường; kiểm tra, giám sát và đánh giá chất lượng các hoạt động thi, kiểm tra, thi tốt nghiệp cho các hệ đào tạo; tiếp nhận xử lý các văn bản, đơn thư liên quan đến công tác khảo thí;

- Thực hiện tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất, báo cáo tổng kết về công tác thi, kiểm tra và kết quả các kỳ thi, kiểm tra của HSSV;

- Xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào công tác thi, kiểm tra kết thúc môn, thi tốt nghiệp.

d) Thực hiện hệ thống bảo đảm chất lượng và tự đánh giá CLGDNN:

Tham mưu thực hiện các quy định về nguyên tắc, yêu cầu, quy trình xây dựng, vận hành, đánh giá, cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng và tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo Thông tư 28/2017/TT-BLĐTBXH;

Chủ trì tổ chức xây dựng chính sách, mục tiêu chất lượng, sổ tay bảo đảm chất lượng và xây dựng quy trình, công cụ bảo đảm chất lượng của trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu trình hiệu trưởng phê duyệt.

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức thực hiện xây dựng, vận hành, đánh giá và cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng; Đôn đốc, kiểm tra, giám sát và đề xuất các biện pháp thực hiện xây dựng, vận hành và cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng đúng tiến độ, hiệu quả và đảm bảo chất lượng; Báo cáo kết quả xây dựng, vận hành và cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng theo yêu cầu.

Đề xuất thực hiện các chủ trương, biện pháp đảm bảo thực hiện tốt công tác kiểm định, đánh giá CLGDNN; khai thác, phát triển, tổng hợp, lưu trữ các minh chứng phục vụ công tác kiểm định, đánh giá CLGDNN;

Thực hiện tổng hợp và báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất về công tác kiểm định, đánh giá CLGDNN với các cơ quan có thẩm quyền. Phối hợp công tác thanh tra, kiểm tra và đánh giá kết quả trong các hoạt động đào tạo của Trường.

đ) Quản lý, tổ chức hoạt động của thư viện với các nhiệm vụ sau:

- Tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, quản lý tài liệu; xây dựng hệ thống tra cứu thích hợp; thiết lập mạng lưới truy cập và tìm kiếm thông tin tự động hóa; xây dựng các cơ sở dữ liệu phù hợp với quy mô và tình hình thực tế của đơn vị;

- Xây dựng nội quy thư viện một cách khoa học, phù hợp; Cung cấp cho cán bộ, giảng viên, HSSV tài liệu học tập theo chương trình giảng dạy của Trường;

- Cung cấp tài liệu, dịch vụ (nếu có) và phương tiện thông tin chất lượng phục vụ cho nhu cầu dạy học, nghiên cứu khoa học và nhu cầu tìm hiểu thông tin tổng quát; Lập kế hoạch đầu tư, nâng cấp, bổ sung tài liệu đầy đủ nhằm phục vụ tham khảo nghiên cứu giảng dạy và tham khảo cho người đọc;

- Hướng dẫn kiến thức thông tin, trang bị kỹ năng sử dụng tài liệu cho bạn đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu và các sản phẩm, dịch vụ thông tin  thư viện thông qua các hình thức phục vụ của thư viện phù hợp với quy định của pháp luật;

- Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến và công nghệ thông tin vào công tác thư viện. Có kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho cán bộ thư viện để tổ chức quản lý thư viện theo hướng sử dụng các thiết bị hiện đại, ứng dụng triệt để CNTT trong hoạt động thư viện;

- Bảo quản, kiểm kê định kỳ vốn tài liệu, cơ sở vật chất kỹ thuật và tài sản khác của thư viện, tiến hành thanh lọc ra khỏi kho các tài liệu lạc hậu, hư nát theo quy định;

- Thực hiện báo cáo tình hình hoạt động hàng năm và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của lãnh đạo và các cấp có thẩm quyền.

e) Ngoài nhiệm vụ chung và nhiệm vụ cụ thể trên đây, phòng Đào tạo còn thực hiện số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

Điều 12. Khoa chuyên môn, tổ bộ môn trực thuộc khoa

1. Các khoa được tổ chức theo nghề hoặc nhóm nghề đào tạo. Thẩm quyền thành lập, chấm dứt hoạt động, cơ cấu tổ chức, tiêu chuẩn điều kiện bổ nhiệm; quy định về nhiệm kỳ, miễn nhiệm, cách chức trưởng khoa, phó trưởng khoa và tương đương được quy định tại Điều 21, Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH;

2. Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu có 5 khoa, trong các khoa nếu thấy cần thiết và đủ điều kiện về nhân lực, Hiệu trưởng quyết định thành lập các tổ bộ môn trực thuộc khoa. Chức năng nhiệm vụ quyền hạn của tổ bộ môn; tiêu chuẩn điều kiện bổ nhiệm, quy định về nhiệm kỳ, của trưởng bộ môn, phó trưởng bộ môn được quy định tại khoản 5 của Điều này;

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của các khoa như sau:

Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khoá khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng năm của Trường, bao gồm:

- Tổ chức, thực hiện việc biên soạn, bổ sung, điều chỉnh chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề thuộc khoa mình quản lý và khi được phân công; Tổ chức biên soạn đề cương chi tiết môn học, mô đun, tín chỉ liên quan; tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;

- Xây dựng ngân hàng đề thi theo yêu cầu; phối hợp với bộ phận khảo thí tổ chức, thực hiện kiểm tra, thi, đánh giá kết quả học tập môn học, mô đun thuộc khoa quản lý và gửi kết quả học tập, thi, kiểm tra về Phòng đào tạo để lưu trữ; tham gia đánh giá kết quả rèn luyện HSSV; phối kết hợp với Phòng Đào tạo tổ chức thi tốt nghiệp,

- Quan hệ tốt với các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh để tìm các nguồn hàng, công việc cho HSSV thực tập kết hợp sản xuất; thực hiện kế hoạch thực tập kết hợp sản xuất và dịch vụ; huy động sự tham gia của các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của khoa; tạo cơ hội việc làm cho HSSV sau khi tốt nghiệp. Xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động khoa học và hợp tác nghiên cứu khoa học, công nghệ với các cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp, dịch vụ liên quan;

- Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, ngành nghề đào tạo, CSVC, máy móc, thiết bị phục vụ cho đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học; thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ, công nghệ thông tin vào quá trình giảng dạy;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, nhân viên và người học; có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giảng viên, nhân viên thuộc Khoa;

- Quản lý, sử dụng có hiệu quả CSVC, thiết bị theo quy định; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy nghề; phát huy tính chủ động sáng tạo tổ chức tự làm các thiết bị dạy nghề;

- Quản lý giảng viên, nhân viên và người học thuộc đơn vị mình; quản lý hồ sơ giảng viên gồm: giáo án, kế hoạch giảng dạy, sổ tay giảng viên…;

- Tham gia công tác kiểm định, đánh giá CLGDNN hàng năm, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất;

- Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của đơn vị mình theo quy định và các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

4. Nhiệm vụ cụ thể từng khoa như sau:

a) Khoa Cơ khí:

Có 2 tổ bộ môn trực thuộc: Tổ bộ môn Cơ khí ô tô và Tổ bộ môn Cơ khí chế tạo. Khoa Cơ khí có những nhiệm vụ sau:

- Quản lý chuyên môn nghề và nhân sự thuộc nhóm nghề cơ khí động lực, công nghệ ô tô; nhóm nghề cơ khí cắt gọt, hàn tiện, gò nguội,..;

- Quản lý tài sản, máy móc, thiết bị các xưởng cơ khí, nguội, hàn,... máy móc, thiết bị xưởng động lực, sửa chữa ô tô,...

b) Khoa Điện:

Có 2 tổ bộ môn trực thuộc: Tổ bộ môn Điện công nghiệp và Tổ bộ môn Điện lạnh. Khoa Điện có những nhiệm vụ sau:

- Quản lý chuyên môn nghề và nhân sự thuộc nhóm nghề Điện - Điện tử, Kỹ thuật máy lạnh,...;

- Quản lý các xưởng Điện công nghiệp, Điện lạnh dân dụng, Điện lạnh công nghiệp, điện tử, chiếu sáng.

c) Khoa Công nghệ thông tin:

Có tổ bộ môn trực thuộc: Tổ Sửa chữa máy tính. Khoa công nghệ thông tin có những nhiệm vụ sau:

- Quản lý chuyên môn nghề và nhân sự thuộc nhóm nghề Tin học, máy tính, công nghệ thông tin, phần mềm;

- Quản lý xưởng thực hành sửa chữa máy tính, phòng học tin học, quản lý mạng và an toàn mạng máy tính của Trường;

- Nghiên cứu và xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và đào tạo hay lĩnh vực khác.

d) Khoa Xây dựng:

Có tổ bộ môn trực thuộc: Tổ bộ môn Kỹ thuật phần mền xây dựng. Khoa Xây dựng có những nhiệm vụ sau:

- Quản lý chuyên môn nghề và nhân sự thuộc nhóm nghề Kỹ thuật xây dựng;

- Quản lý xưởng và thiết bị, dụng cụ xây dựng.

đ) Khoa Cơ bản:

Có tổ bộ môn trực thuộc: Tổ bộ môn May thời trang. Khoa Tổng hợp có những nhiệm vụ sau:

- Quản lý chuyên môn và nhân sự các môn học chung, các môn văn hoá trung học phổ thông, nghề May thời trang, Công tác xã hội;

- Quản lý lớp học công tác xã hội; xưởng và thiết bị, dụng cụ các xưởng may công nghiệp, dân dụng.

5. Tổ bộ môn trực thuộc Khoa, Trung tâm

a) Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

- Xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm của bộ môn; đề xuất phân công giảng viên bộ môn giảng dạy các chuyên môn liên quan; phê duyệt các đề cương chi tiết, ký giáo án của giảng viên trong bộ môn hoặc của giảng viên thỉnh giảng của bộ môn trước khi đưa vào giảng dạy;

- Quản lý trực tiếp nhân sự bộ môn gồm: các giảng viên, nhân viên, HSSV trong bộ môn theo sự phân cấp quản lý của Hiệu trưởng. Đề xuất giảng viên đi bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ nhằm đảm bảo nâng cao chất lượng học thuật và giảng dạy của giảng viên và nghiên cứu khoa học;

- Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học/mô đun, tài liệu giảng dạy do tổ phụ trách và do Hiệu trưởng/Chủ nhiệm ban biên soạn giao. Tổ chức cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập trong bộ môn. Đề xuất và bảo lưu ý kiến về học thuật trong chương trình, nội dung giảng dạy các môn học/học phần thuộc lĩnh vực chuyên môn của bộ môn;

- Tổ chức các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học theo đúng các quy định của nhà trường. Triển khai các hoạt động bộ môn học và công nghệ đã được Hiệu trưởng phê duyệt nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu của bộ môn;

- Trực tiếp quản lý và tổ chức bảo quản, sử dụng có hiệu quả các vật tư, máy móc, thiết bị giảng dạy, học tập tại các phòng, xưởng thực hành thuộc bộ môn quản lý;

- Theo dõi và kiểm tra việc giảng dạy và học tập trên lớp của giảng viên và HSSV trong bộ môn theo đúng quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và của Trường;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban giám hiệu, lãnh đạo Khoa phân công.

b) Tiêu chuẩn, nhiệm kỳ, bổ nhiệm, trưởng, phó trưởng bộ môn

- Yêu cầu về tiêu chuẩn của trưởng bộ môn, phó trưởng bộ môn:

+ Có ít nhất từ 01 năm kinh nghiệm trong giảng dạy chuyên môn;

     + Trình độ tốt nghiệp đại học trở lên, có uy tín, năng lực chuyên môn, biết vi tính văn phòng.

- Nhiệm kỳ bổ nhiệm là 05 (năm) năm.

Điều 13. Các Trung tâm

1.Trung tâm Đào tạo và Sát hạch Lái xe

Là đơn vị thuộc Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu, có nhiệm vụ tham mưu giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu liên quan đến các lĩnh vực đào tạo và sát hạch lái xe mô tô, ô tô và những công việc liên quan, gồm những việc cụ thể sau:

- Tổ chức xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo đối với các lớp ô tô, mô tô;

- Xây dựng, soạn thảo các văn bản: quy định, quy chế, hợp đồng, quyết định, đề án, báo cáo... liên quan đến vấn đề đào tạo, sát hạch lái xe ô tô, mô tô;

- Quản lý sân tập lái xe, nhà xe ô tô, nhà điều hành ở Cơ sở 2 và toàn bộ xe tập lái;

- Quản lý, bảo quản phòng điều hành sân sát hạch A1, xe mô tô, máy móc thiết bị của Trung tâm đào tạo và Sát hạch Lái xe mô tô; phối hợp với các bên liên quan, tạo điều kiện thuận lợi cho người thi và hội đồng thi trong thực hiện nhiệm vụ;

- Thu nhận hồ sơ, quản lý giảng dạy, học tập của các lớp học, thi lái xe mô tô, ô tô;

- Lập kế hoạch, dự toán sửa chữa, mua sắm và sử dụng hiệu quả xe tập lái;

- Thực hiện đúng và đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về lĩnh vực phụ trách cho các cơ quan quản lý cấp trên theo yêu cầu của lãnh đạo và các cơ quan chức năng;

- Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của đơn vị mình theo quy định;

- Tham gia các hội đồng và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

2. Trung tâm Ngoại ngữ  - Tin học

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học là nơi tổ chức, cung cấp dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học và thực hiện các công việc dịch vụ khác có liên quan.

Viên chức, nhân viên Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học do Hiệu trưởng phân công từ khoa Công nghệ thông tin kiêm nhiệm.

Nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Đề xuất với nhà trường kế hoạch mở lớp đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học đáp ứng nhu cầu của người học;

- Đào tạo ngoại khoá đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ và tin học cho người học. Thực hiện chương trình đào tạo đã được Hiệu trưởng phê duyệt;

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học, công nghệ thông tin - truyền thông cho công chức, viên chức và người lao động của nhà trường và các cơ sở giáo dục khác trên địa bàn khi có nhu cầu;

- Tổ chức thi kiểm tra, làm các thủ tục để nhà trường cấp chứng chỉ cho các học viên của Trung tâm đã hoàn thành chương trình theo quy định hiện hành;

- Liên kết với các cơ sở đào đạo, các trung tâm, các cơ sở ngoại ngữ - tin học khác tổ chức đào tào, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, công nghệ thông tin - truyền thông;

- Thực hiện các công việc, dịch vụ khác có liên quan đến ngoại ngữ như biên dịch, phiên dịch hoặc liên quan đến tin học như lập trình, cài đặt phần mềm (nếu có);

- Nghiên cứu, tổng kết, rút kinh nghiệm về tổ chức hoạt động của Trung tâm nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học, công nghệ thông tin - truyền thông;

- Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của đơn vị mình theo quy định;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

Điều 14. Tổ chức đảng, đoàn thể và tổ chức xã hội

1. Tổ chức đảng của Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu là Đảng bộ cơ sở. Đảng bộ trường có 4 chi bộ trực thuộc hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật và theo các nghị quyết, quy định, Điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

2. Đoàn thể, tổ chức xã hội trong Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu gồm có: Công đoàn và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hoạt động theo quy định của Hiến pháp, pháp luật, Điều lệ của tổ chức và có trách nhiệm góp phần thực hiện mục tiêu dạy nghề.

3. Ngoài ra, các đoàn thể còn phải thực hiện một số nhiệm vụ do nhà trường phân công, phối hợp với các phòng, khoa các lực lượng khác trong hoạt động để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của tổ chức và của nhà trường.

 

Chương  IV

TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO

Điều 15. Ngành nghề, chương trình, giáo trình, đào tạo

1. Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu được đào tạo các ngành, nghề trình độ cao đẳng, trung cấp; sơ cấp theo quy định tại Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và các chương trình đào tạo thường xuyên quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 40 của Luật giáo dục nghề nghiệp theo yêu cầu của thị trường lao động.

2. Việc đào tạo ngành, nghề chưa có trong danh mục ngành, nghề đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng, được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ.

3. Căn cứ khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp và chuẩn đầu ra đối với từng trình độ đào tạo; quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Nhà trường tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn và phê duyệt chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp theo từng ngành, nghề.

4. Các chương trình đào tạo thường xuyên để sử dụng làm chương trình đào tạo.

5. Định kỳ rà soát, cập nhật, bổ sung chương trình, giáo trình đào tạo phù hợp với kỹ thuật công nghệ trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ.

6. Tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn giáo trình; duyệt giáo trình để sử dụng làm tài liệu giảng dạy, học tập của Trường. Giáo trình đào tạo phải cụ thể hóa yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng của từng mô đun, tín chỉ, môn học trong chương trình đào tạo, tạo điều kiện để thực hiện phương pháp dạy học tích cực.

Điều 16. Tuyển sinh, tổ chức và quản lý đào tạo

1. Nhà trường tự chủ xác định chỉ tiêu tuyển sinh, xây dựng kế hoạch tuyển sinh hàng năm trên cơ sở nhu cầu nhân lực trực tiếp trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của ngành, địa phương và năng lực đào tạo của nhà trường theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Nhà trường tổ chức đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định, khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp thì tổ chức tuyển sinh, đào tạo theo giấy chứng nhận đăng ký.

3. Tổ chức và quản lý đào tạo theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; tổ chức đào tạo các ngành, nghề tại nơi đủ điều kiện và đã được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cấp Giấy chứng nhận; tổ chức giảng dạy theo mục tiêu, chương trình đào tạo, phương thức tổ chức đào tạo, hình thức đào tạo; tổ chức cho người học học tập, thực hành và thực tập tại doanh nghiệp thông qua hợp đồng với doanh nghiệp; tổ chức đánh giá quá trình đào tạo và kết quả học tập của người học theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 17. Kiểm tra, thi và xét công nhận tốt nghiệp, cấp văn bằng, chứng chỉ

1. Nhà trường thực hiện việc đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, tu dưỡng, tham gia các hoạt động xã hội của người học; tổ chức kiểm tra, thi và xét công nhận tốt nghiệp cho người học theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH).

2. Nhà trường thực hiện việc quản lý, cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp trung cấp, chứng chỉ sơ cấp cho người học sau khi tốt nghiệp một trình độ đào tạo giáo dục nghề nghiệp hoặc cấp chứng chỉ đào tạo cho người học khi học hết chương trình đào tạo thường xuyên  theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 18. Kiểm định và bảo đảm chất lượng đào tạo, giáo dục nghề nghiệp

1. Trường phải thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về công tác kiểm định CLGDNN theo quy định tại Điều 67 và Điều 69 của Luật giáo dục nghề nghiệp.

2. Trường có trách nhiệm thực hiện kiểm định CLGDNN, bảo đảm chất lượng đào tạo của nhà trường và chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 19. Hoạt động hợp tác quốc tế

1. Trường có trách nhiệm thực hiện các hình thức hợp tác quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp theo quy định tại Điều 47 của Luật giáo dục nghề nghiệp.

2. Xây dựng và thực hiện chiến lược, kế hoạch, chương trình hợp tác quốc tế ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của nhà trường phù hợp với mục tiêu hoạt động hợp tác quốc tế được quy định tại Điều 46 của Luật giáo dục nghề nghiệp và chủ trương, chính sách của nhà nước về hội nhập quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp.

3. Xây dựng và ban hành quy chế quản lý hoạt động hợp tác quốc tế của Trường phù hợp với quy định tại Thông tư 46/2016/TT-BLĐTBXH và các quy định của pháp luật có liên quan. Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin về hoạt động hợp tác quốc tế.

4. Thực hiện đàm phán, ký kết các thỏa thuận hợp tác với các đối tác nước ngoài theo quy định của pháp luật. Tổ chức quản lý và triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án hợp tác quốc tế theo thẩm quyền.

5. Tổ chức các hoạt động hợp tác quốc tế bảo đảm thiết thực, hiệu quả; thực hiện kiểm tra, đánh giá, tổng kết các hoạt động hợp tác quốc tế của nhà trường. Phối hợp với các cơ quan hữu quan bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong các hoạt động hợp tác quốc tế.

 

 

Chương V

 VIÊN CHỨC, GIẢNG VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG

 VÀ NGƯỜI HỌC TRONG TRƯỜNG

Điều 20. Giảng viên trong Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu

1. Nhà giáo trong Trường được gọi là giảng viên. Chức danh của giảng viên trong Trường Cao đẳng được quy định tại Điều 53 của Luật giáo dục nghề nghiệp.

2. Chuẩn chuyên môn nghiệp vụ; chế độ làm việc; việc bồi dưỡng chuẩn hóa, bồi dưỡng nâng cao đối với giảng viên trong Trường thực hiện theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. Việc tuyển dụng, thực hiện chế độ làm việc, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao về chuyên môn, nghiệp vụ và các chế độ, chính sách khác đối với giảng viên thực hiện theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và theo quy định của pháp luật.

Điều 21. Nhiệm vụ và quyền hạn của giảng viên

Giảng viên của Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều 55 của Luật giáo dục nghề nghiệp và các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Chấp hành các quy chế, nội quy, quy định của nhà trường; thực hiện tốt Quy chế xây dựng văn hóa học đường.

2. Thực hiện quy định về chế độ làm việc của giảng viên do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

3. Được bố trí giảng dạy theo chuyên ngành, nghề được đào tạo; được lựa chọn phương pháp, phương tiện giảng dạy nhằm phát huy năng lực cá nhân, nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo; được bảo đảm trang thiết bị, phương tiện, điều kiện làm việc để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật; được cung cấp thông tin liên quan đến nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

4. Được hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp và các chính sách khác theo quy định của pháp luật; giảng viên nghề nặng nhọc độc hại, nguy hiểm (theo quy định) được hưởng phụ cấp và chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật.

5. Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp giảng dạy theo kế hoạch và điều kiện của nhà trường; được tham gia vào việc quản lý và giám sát hoạt động của nhà trường; được tham gia công tác Đảng, đoàn thể và các hoạt động xã hội theo quy định của pháp luật.

6. Được bảo vệ danh dự, nhân phẩm; được thảo luận, góp ý về các vấn đề liên quan đến quyền lợi của giảng viên; được nghỉ hè, nghỉ học kỳ, nghỉ lễ, tết, nghỉ hàng tuần và các ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật.

7. Được ký hợp đồng thỉnh giảng tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục khác, nhưng phải bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao và quy định tại Điều 55 và Điều 57 của Luật giáo dục nghề nghiệp.

8. Được hưởng các chính sách quy định tại Điều 58 của Luật giáo dục nghề nghiệp và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật.

9. Giảng viên tham gia hoạt động khoa học và công nghệ được hưởng quyền theo quy định tại Luật khoa học và công nghệ; giảng viên làm công tác quản lý trong trường cao đẳng nếu tham gia giảng dạy thì được hưởng các chế độ đối với giảng viên theo quy định của pháp luật và quy định hợp pháp của Trường.

10. Tham gia quản lý người học; tham gia đánh giá công chức, viên chức, người lao động và đóng góp trách nhiệm với cộng đồng.

11. Chịu sự giám sát của nhà trường về nội dung, chất lượng, phương pháp giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

12. Hoàn thành các công việc khác được trường khoa hoặc Bộ môn phân công.

Điều 22. Nhiệm vụ và quyền, tuyển dụng, sử dụng viên chức, giảng viên và người lao động

1. Viên chức, giảng viên và người lao động làm công tác quản lý, phục vụ trong Trường có nghĩa vụ thực hiện nghiêm chỉnh các nhiệm vụ, chức trách được phân công; được hưởng các quyền lợi theo quy định của pháp luật và trong hợp đồng làm việc hoặc hợp đồng lao động.

2. Viên chức, giảng viên và người lao động làm công tác giảng dạy, quản lý, phục vụ trong Trường được tuyển dụng theo quy định của pháp luật về viên chức và pháp luật về lao động.

3. Việc tuyển dụng, sử dụng giảng viên phải trên cơ sở đánh giá năng lực, đạo đức nghề nghiệp, hiệu quả công tác và quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 23. Đánh giá, phân loại giảng viên

1. Đánh giá, phân loại giảng viên được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức và hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Việc đánh giá, phân loại giảng viên phải phản ánh được thực chất về trình độ chuyên môn, khả năng sư phạm, khả năng nghiên cứu khoa học; về đạo đức, tác phong của giảng viên.

Điều 24. Nhiệm vụ, quyền của người học trong Trường

1. Người học trong Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu được quy định tại Điều 59 của Luật giáo dục nghề nghiệp, bao gồm: sinh viên của chương trình đào tạo cao đẳng; học sinh của chương trình đào tạo trung cấp và chương trình đào tạo sơ cấp; học viên của chương trình đào tạo thường xuyên quy định tại các điểm a, b, c và d, khoản 1, Điều 40 của Luật giáo dục nghề nghiệp.

2. Nhiệm vụ và quyền của người học

a) Người học có nhiệm vụ, quyền theo quy định tại Điều 60 của Luật giáo dục nghề nghiệp và các nhiệm vụ, quyền cụ thể sau đây:

- Thực hiện nếp sống văn minh, lành mạnh; thực hiện tốt Quy chế xây dựng văn hóa học đường; tham gia xây dựng, bảo vệ và phát huy truyền thống của Trường;

- Chi trả học phí, giá dịch vụ đào tạo và lệ phí theo quy định;

- Người học được hưởng học bổng và chi phí đào tạo từ nguồn ngân sách nhà nước hoặc do nước ngoài tài trợ theo hiệp định ký kết với nhà nước Việt Nam mà không chấp hành sự điều động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo theo quy định của pháp luật.

b) Được tham gia các hoạt động đoàn thể, hội HSSV và tổ chức xã hội khác theo quy định của pháp luật.

c) Được học rút ngắn hoặc kéo dài thời gian thực hiện chương trình, được học lưu ban; được bảo lưu kết quả học tập theo quy định của pháp luật.

d) Được cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp trung cấp, chứng chỉ sơ cấp, chứng chỉ đào tạo tương ứng với trình độ đào tạo, chương trình đào tạo theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

đ) Được sử dụng trang thiết bị, phương tiện của nhà trường phục vụ việc học tập, thực hành, thực tập và các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao. Được bảo đảm các điều kiện về an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình học tập, thực hành, thực tập theo quy định của pháp luật.

e) Được trực tiếp hoặc thông qua đại diện hợp pháp của tập thể người học kiến nghị với nhà trường về các giải pháp góp phần xây dựng Trường, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của mình; tham gia đánh giá chất lượng đào tạo của nhà trường.

g) Giữ gìn, bảo vệ tài sản của Trường, của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nơi thực hành, thực tập.

h) Tuân thủ các quy định về an toàn lao động và vệ sinh lao động.

 

Chương VI

TÀI CHÍNH, TÀI SẢN CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ BẠC LIÊU

Điều 25. Quản lý và sử dụng tài sản

Trường thực hiện các quy định về nguồn tài chính; giá dịch vụ đào tạo, lệ phí tuyển sinh; CSVC, thiết bị đào tạo; quản lý và sử dụng tài chính, tài sản theo quy định tại các Điều 28, 29, 30 và 31 của Luật giáo dục nghề nghiệp và các quy định sau đây:

1. Quản lý và sử dụng tài sản theo quy định của pháp luật đối với đất đai, nhà cửa, công trình xây dựng, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, thiết bị, tài sản được nhà nước giao và những tài sản do Trường đầu tư, mua sắm, xây dựng hoặc được biếu, tặng, cho, tài trợ, viện trợ để bảo đảm các hoạt động đào tạo của Trường.

2. Quản lý và sử dụng tài sản theo quy định của pháp luật đối với đất đai và tài sản nhà nước giao hoặc cho thuê và các tài sản khác thuộc sở hữu của nhà đầu tư để bảo đảm các hoạt động đào tạo của Trường.

3. Quản lý, sử dụng tài sản, trang thiết bị trong hoạt động liên kết, phối hợp đào tạo, hỗ trợ các hoạt động chuyên môn phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường trên cơ sở bảo toàn vốn, tạo được kinh phí đảm bảo cho công tác duy tu, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng tài sản, trang thiết bị của đơn vị.

4. Mọi thành viên trong Trường có trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ tài sản của nhà trường.

5. Hàng năm, Trường phải tổ chức kiểm kê, đánh giá lại giá trị tài sản của Trường và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật. Chấp hành đầy đủ các chế độ tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế, thống kê và báo cáo định kỳ; công khai tài chính theo quy định của pháp luật.

Điều 26. Nguồn tài chính

1. Nguồn tài chính của Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu được thực hiện theo quy định của Chính phủ về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

2. Nguồn thu của Trường gồm có:

a) Kinh phí do ngân sách nhà nước cấp;

b) Thu từ hoạt động đào tạo (học phí, phí, lệ phí) theo quy định của nhà nước;

c) Thu từ hoạt động hợp tác, liên kết đào tạo, khoa học, công nghệ, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật;

d) Nguồn khác: Thu khác; thu từ tài trợ, viện trợ, quà biếu, tặng, cho hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.

Điều 27. Nội dung chi

1. Thực hiện theo quy định của Chính phủ về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

2. Nội dung chi của Trường

a) Chi thường xuyên:

- Chi cho các hoạt động đào tạo theo chức năng, nhiệm vụ được giao;

- Chi cho các hoạt động liên kết, hợp tác, phối hợp đào tạo; chi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của Trường, kể cả chi thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, trích khấu hao tài sản cố định, chi trả vốn, trả lãi tiền vay;

- Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật.

b) Chi không thường xuyên, bao gồm:

- Chi thực hiện nhiệm vụ đào tạo do nhà nước đặt hàng và các nhiệm vụ đột xuất được cấp có thẩm quyền giao;

- Chi đầu tư xây dựng CSVC, mua sắm tài sản, thiết bị; chi thực hiện các dự án đầu tư khác theo quy định của nhà nước;

- Chi cho các hoạt động khoa học, công nghệ, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật;

- Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật.

 

Chương VII

QUAN HỆ GIỮA NHÀ TRƯỜNG VỚI DOANH NGHIỆP,

GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI

Điều 28. Quan hệ giữa Nhà trường với doanh nghiệp

Trường chủ động phối hợp với doanh nghiệp trong hoạt động đào tạo, bao gồm:

1. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực trực tiếp trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của doanh nghiệp và thị trường lao động.

2. Mời đại diện của doanh nghiệp có liên quan tham gia vào việc xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo của Trường; tham gia giảng dạy, hướng dẫn thực hành, thực tập, đánh giá kết quả học tập và tư vấn nghề nghiệp cho người học.

3. Phối hợp với doanh nghiệp để tổ chức cho người học tham quan, thực tập tại doanh nghiệp, gắn học tập với thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

4. Phối hợp với doanh nghiệp tạo điều kiện để giảng viên nâng cao trình độ kỹ năng nghề, gắn đào tạo với thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

5. Hợp tác với doanh nghiệp để đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp và đào tạo lại cho lao động của doanh nghiệp khi có nhu cầu.

6. Phối hợp với doanh nghiệp trong hoạt động nghiên cứu, sản xuất, ứng dụng, chuyển giao công nghệ.

7. Mời đại diện của doanh nghiệp tham gia là thành viên Hội đồng trường (nếu được)

8. Có cơ chế để doanh nghiệp tham gia đánh giá hoạt động đào tạo của nhà trường.

Điều 29. Quan hệ giữa Nhà trường với gia đình người học

1. Nhà trường có trách nhiệm công bố công khai mục tiêu, chương trình đào tạo; ngành, nghề đào tạo được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cấp trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp; chuẩn đầu ra của từng ngành, nghề theo từng trình độ đào tạo; cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp trung cấp, chứng chỉ sơ cấp, chứng chỉ đào tạo cho người học; công khai mức giá dịch vụ đào tạo và miễn, giảm giá dịch vụ đào tạo; kết quả kiểm định CLGDNN; hệ thống văn bằng, chứng chỉ của Trường; vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp và các biện pháp kiểm tra, giám sát chất lượng đào tạo của Trường; kế hoạch, chỉ tiêu, tiêu chuẩn, quy chế tuyển sinh đào tạo và các chính sách, chế độ đối với người học hàng năm.

2. Nhà trường chủ động phối hợp với gia đình người học để làm tốt công tác giáo dục người học, nhằm phát triển toàn diện nhân cách của người học.

Điều 30. Quan hệ giữa Nhà trường với xã hội

1. Nhà trường thực hiện liên kết với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các cơ sở nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, công nghệ và các cơ sở đào tạo khác nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho giảng viên, người học tham quan, thực tập, thực hành sản xuất, ứng dụng công nghệ để gắn việc giảng dạy, học tập với thực tế sản xuất.

2. Nhà trường thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng của bộ, ngành, địa phương có liên quan, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong việc xác định nhu cầu đào tạo, gắn đào tạo với việc làm và thị trường lao động.

3. Nhà trường phối hợp với các cơ sở văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tạo điều kiện để người học tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

4. Nhà trường phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, nhằm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh.

5. Nhà trường có cơ chế để xã hội tham gia đánh giá chất lượng đào tạo của nhà trường, đồng thời có trách nhiệm giải trình trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền, người học và xã hội về các hoạt động:

a) Báo cáo, công khai và giải trình với cơ quan quản lý nhà nước và các bên liên quan về mục tiêu, chương trình đào tạo; ngành, nghề đào tạo được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cấp trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp; chuẩn đầu ra của từng ngành, nghề đào tạo theo từng trình độ đào tạo; điều kiện bảo đảm chất lượng dạy và học; mức giá dịch vụ đào tạo và miễn, giảm giá dịch vụ đào tạo; kết quả kiểm định chất lượng đào tạo; hệ thống văn bằng, chứng chỉ của Trường; vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp và các biện pháp kiểm tra, giám sát chất lượng đào tạo.

b) Cam kết với cơ quan quản lý nhà nước và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động để đạt được các cam kết; không để bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào lợi dụng danh nghĩa và CSVC của Trường để tiến hành các hoạt động trái với các quy định của pháp luật và của Quy chế này.

c) Có cơ chế để người học, giảng viên và xã hội tham gia đánh giá chất lượng đào tạo của nhà trường; giảng viên đánh giá cán bộ quản lý; tổ chức và cá nhân sử dụng lao động tham gia vào việc đánh giá chất lượng đào tạo của nhà trường.

d) Báo cáo, giải trình các nội dung liên quan đến thanh tra, kiểm tra theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

 

Chương VIII

THANH TRA, KIỂM TRA, KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 31. Thanh tra, kiểm tra

1. Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu thực hiện các hoạt động thanh tra, kiểm tra giáo dục nghề nghiệp theo quy định tại Điều 72 của Luật giáo dục nghề nghiệp và các Nghị định của Chính phủ, các Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và hướng dẫn của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và các quy định sau:

- Thanh tra, kiểm tra thường xuyên được tiến hành theo chương trình, kế hoạch hàng năm do Hiệu trưởng phê duyệt;

- Thanh tra, kiểm tra đột xuất được tiến hành khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật của tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý của Hiệu trưởng hoặc do Hiệu trưởng giao;

- Hàng năm căn cứ hướng dẫn của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Hiệu trưởng có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng, phê duyệt kế hoạch; quyết định hình thức, phương thức, số lượng các cuộc tự thanh tra, kiểm tra và tổ chức thực hiện; quyết định thành lập đoàn thanh tra, đoàn kiểm tra nội bộ hoặc cử cán bộ thanh tra, kiểm tra độc lập; quyết định tự thanh tra, kiểm tra một phần hoặc toàn bộ các nội dung liên quan đến hoạt động đào tạo nghề;

2. Khen thưởng các tổ chức, cá nhân tích cực, có thành tích được phát hiện thông qua hoạt động tự thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật. Xử lý theo thẩm quyền đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hoặc đề nghị các cấp có thẩm quyền tiến hành các biện pháp xử lý theo quy định.

Điều 32. Khen thưởng và xử lý vi phạm

1. Khen thưởng: Căn cứ vào quy định của Quy chế Thi đua, Khen thưởng, tùy theo tính chất, mức độ thực hiện nhiệm vụ, nhà trường có hình thức khen thưởng động viên kịp thời đối với các tổ chức, đơn vị, cá nhân nào thực hiện tốt các quy định của Quy chế này.

2. Xử lý vi phạm: Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu thực hiện xử lý các vi phạm theo quy định tại Điều 73 của Luật giáo dục nghề nghiệp và các Nghị định của Chính phủ, các Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, hướng dẫn củaTổng cục Giáo dục nghề nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan.

Các tổ chức, đơn vị, cá nhân nào vi phạm các quy định của Quy chế này thì tùy theo tính chất, mức độ mà xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Cụ thể với các vi phạm như sau:

- Vi phạm quy định về tổ chức, hoạt động của nhà trường; về kiểm định CLGDNN; hồ sơ cán bộ công chức, viên chức, người học; tuyển sinh, thi kiểm tra công nhận tốt nghiệp và cấp bằng, chứng chỉ;

- Làm thất thoát kinh phí, gây thiệt hại về CSVC; lợi dụng các hoạt động của nhà trường để thu lợi bất chính; xuất bản in các phát hành tài liệu trái quy định của pháp luật;

- Gây rối làm mất an ninh, trật tự; xâm phạm nhân phẩm thân thể nhà giáo, viên chức; ngược đãi, hành hạ người học và các hành vi khác vi phạm pháp luật về giáo dục nghề nghiệp.  

Chương IX

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 33. Tổ chức thực hiện

1. Nhà trường cần hoàn thiện bộ máy tổ chức, rà soát các hoạt động, quy định về công chức, viên chức, người lao động và người học; sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng, ban hành quy định các nội quy, quy chế tổ chức, hoạt động của Trường phù hợp với quy định tại Thông tư 46/2016/TT-BLĐTBXH và Quy chế này.

2. Các Phòng, Khoa, Trung tâm trực thuộc Trường có trách nhiệm tham mưu, đề xuất và cụ thể hóa những nội dung liên quan đến nhiệm vụ của đơn vị mình nhằm đảm bảo để các đơn vị và cá nhân thực hiện tốt Quy chế này.

3. Phòng Tổ chức - Hành chính của Trường có trách nhiệm tham mưu, kiểm tra giám sát các đơn vị và cá nhân thực hiện đúng Quy chế này; định kỳ hàng năm tổng hợp, bổ sung những ý kiến đóng góp của các đơn vị, cá nhân để trình Hội đồng trường xem xét, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế hoạt động tại đơn vị.

4. Quy chế này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2018./.

                                                                                HIỆU TRƯỞNG

                                                                                              (đã ký)

                                                                                  ThS. Đào Anh Tuấn


Lượt người xem:1000
Tin khác
Thứ bảy ,  31 /7 /2021

Liên kết


Lượt truy cập

         Tháng này               45,767
         Tất cả                     441,712
         Đang online             14