Bản tin

QUY CHẾ Tổ chức và quản lý hoạt động của Website Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu

 

UBND TỈNH BẠC LIÊU

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ

                              

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Bạc Liêu, ngày 28 tháng 6 năm 2017

  

QUY CHẾ

Tổ chức và quản lý hoạt động của Website

Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 100/QĐ-CĐN ngày 28 tháng 6 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu)

 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

 Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định việc tổ chức và quản lý duy trì hoạt động của Website Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu trên mạng Internet – http://cdnbl.edu.vn (sau đây gọi tắt là Website CĐNBL) bao gồm: quản lý vận hành; cung cấp và cập nhật thông tin, cơ sở dữ liệu; công tác biên tập thông tin, quản trị Website.

2.  Các Phòng, Khoa, Trung tâm trực thuộc, tổ chức đoàn thể (sau đây gọi tắt là đơn vị), giảng viên, giáo viên, cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên của các đơn vị (sau đây gọi tắt là cá nhân) và các cộng tác viên phải tuân theo Quy chế này.

Điều 2. Mục đích, yêu cầu của Quy chế

1.Quy chế này nhằm quy định việc tổ chức quản lý và duy trì hoạt động của Website CĐNBL, phát huy tối đa vai trò của Website này với tư cách là Website chính thức của Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu trong việc tuyên truyền, cung cấp thông tin về Trường trên mạng Internet.

2.Website CĐNBL phải thực hiện đầy đủ, nghiêm túc theo các quy định của Luật Báo chí; Nghị định số 97/2008/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên mạng Internet.

Điều 3. Chức năng, nhiệm vụ của Website CĐNBL

1. Nơi giới thiệu hình ảnh tổng thể của Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu ( Lịch sử, truyền thống, thành tựu...) với:

+ Các cấp chính quyền, cơ quan quản lý cấp trên, các sở, ban, ngành...

+ Với các trường bạn (các trường đại học, cao đẳng, cao đẳng nghề, trung cấp nghề trong cả nước).

2.Nơi thông tin, thông báo đến các học sinh, sinh viên trong trường về các chỉ đạo, phương hướng hoạt động của Ban giám hiệu.

3.Nơi công khai giới thiệu về các chỉ tiêu tuyển sinh, giới thiệu về các ngành nghề học và cơ hội việc làm của các ngành nghề Nhà trường đang đào tạo.

4.Nơi thông báo chỉ đạo của Ban giám hiệu tới các cán bộ, giảng viên Nhà trường, cung cấp môi trường làm việc, trao đổi công việc.

5.Nơi các đơn vị thể hiện hiệu quả làm việc của đơn vị mình thông qua các sự kiện của đơn vị, các báo cáo và tài liệu của đơn vị được đưa lên Website.

6.Nơi đăng và giới thiệu hoạt động của tổ chức đoàn thể giới thiệu công tác nghiên cứu khoa học, thư viện giáo trình, thời khóa biểu, các quy trình xác nhận hồ sơ cho sinh viên, các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ công việc, giới thiệu kinh nghiệm thực tế, kết quả học tập, khen thưởng, kỷ luật, kết quả rèn luyện của sinh viên; tư vấn hỗ trợ sinh viên; nơi đăng các hoạt động của các Hội, Câu lạc bộ; giới thiệu các chương trình học bổng, du học; giới thiệu thông tin khoa học kỹ thuật, tài liệu chuyên ngành...

Điều 4. Quản lý Website

1. Website CĐNBL hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng Nhà trường. Ban Biên tập Website có trách nhiệm xây dựng, quản lý, bảo đảm hoạt động thường xuyên, mở rộng và phát triển Website về mặt nội dung; Ban Quản trị Website có trách nhiệm xây dựng, quản lý, bảo đảm hoạt động thường xuyên, mở rộng và phát triển Website về mặt kỹ thuật.

2. Tổ chức và hoạt động Ban Biên tập, Ban Quản trị được quy định tại Chương III của Quy chế này.

Điều 5. Quyền cung cấp thông tin

Các đơn vị, cá nhân trong Trường có quyền gửi thông tin, bài viết để đăng lên Website thông qua Ban biên tập Website.

Chương II

THÔNG TIN TRÊN WEBSITE

 Điều 6. Nguyên tắc thông tin

Các đơn vị và cá nhân cung cấp thông tin có trách nhiệm đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin do mình cung cấp để đưa lên Website, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định hiện hành về quyền tác giả. Đối với các thông tin được trích dẫn, sưu tầm từ các nguồn khác thì phải ghi rõ tên tác giả, nguồn cung cấp và ngày thông tin trích dẫn được đăng tải.

 

 

Điều 7. Phạm vi và nội dung thông tin

Phạm vi và nội dung thông tin đăng tải lên Website phải tuân thủ theo Nghị định 64/2007/NĐ-CP ngày 10/04/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước;

Các mục thông tin chính bao gồm:

- Giới thiệu về lịch sử, thành tựu của Trường;

- Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Trường;

- Tin nổi bật mang tính thời sự về hoạt động của Trường;

- Thông tin văn bản chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám hiệu, Công đoàn, Đoàn TNCS HCM;

- Thông tin về công tác đào tạo;

- Thông tin về tuyển sinh;

- Thông tin về công tác nghiên cứu khoa học;

- Thông tin về thư viện giáo trình;

- Thư viện ảnh;

- Thời khóa biểu;

- Các quyền lợi và nghĩa vụ của học sinh, sinh viên;

- Mục thông tin nội bộ:

          + Lịch công tác tuần

          + Các văn bản pháp quy phục vụ công việc, văn bản chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, ban, ngành.

          + Các mẫu văn bản.

- Thông tin giới thiệu công khai của từng đơn vị;

- Kinh nghiệm thực tế;

- Kết quả học tập, khen thưởng, kỷ luật, kết quả rèn luyện của sinh viên;

- Tư vấn hỗ trợ sinh viên;

- Hoạt động của Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TNCS HCM;

- Giới thiệu các chương trình học bổng, du học;

- Giới thiệu thông tin khoa học, tài liệu chuyên ngành, giáo trình...

- Các đề tài, sáng kiến kinh nghiệm;

- Thông báo.

 

 

Điều 8. Cơ chế cung cấp, cập nhật, lưu giữ thông tin

1.  Để đảm bảo tính xác thực của thông tin, nội dung thông tin gửi trực tiếp về Ban Biên tập Website.

2.  Các đơn vị, cá nhân và cộng tác viên phải gửi thông tin bằng hình thức gửi file trực tiếp hoặc qua mạng nội bộ đến Ban Biên tập hoặc gửi thư điện tử (e-mail: bbtwebcdnbl@gmail.com). Thông tin cung cấp, cập nhật lên Website sử dụng tiếng Việt theo bảng mã Unicode, font Arial. Các thông tin dưới dạng hình ảnh, hình vẽ, âm thanh hoặc các đoạn clip được định dạng theo các chuẩn thông dụng.

3.  Thời gian cung cấp:

a.      Đối với tin tức, sự kiện: không quá 05 ngày kể từ khi diễn ra hoạt động, sự kiện.

b.      Đối với các bài viết, bài nghiên cứu chuyên ngành không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày tác giả của bài viết đồng ý gửi đăng lên Website.

c.      Đối với các chiến lược, kế hoạch, thông báo, văn bản... không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày có văn bản chính thức được ban hành.

4.  Thời gian lưu giữ:

a.      Đối với thông tin giới thiệu về Trường, các văn bản pháp luật, quyết định, quy chế, thông báo... được lưu giữ vĩnh viễn.

b.      Đối với các tin tức, sự kiện được lưu giữ 01 năm kể từ ngày đăng. Đối với các sự kiện quan trọng được lưu giữ vĩnh viễn.

c.      Đối với các bài viết, bài nghiên cứu về chuyên môn được lưu giữ 05 năm kể từ ngày đăng.

Điều 9. Quy trình tích hợp thông tin lên Website

Bước 

Nội dung

Thực hiện

Bước 1

 Tiếp nhận yêu cầu đưa thông tin của đơn vị (Yêu cầu gửi qua bbtwebcdnbl@gmail.com hoặc các văn bản giấy của Nhà trường phát hành thì gửi trực tiếp và phải Scan file PDF gửi về bbtwebcdnbl@gmail.com).

Sau khi gửi mail phải gọi điện thoại cho Trưởng ban để xác nhận thông tin.

Ban biên tập

Bước 2

- Kiểm tra tài liệu tiếp nhận có hợp lệ hay không (tính thống nhất về bài viết, hình ảnh, font chữ).

- Nếu dữ liệu không đầy đủ và đúng quy định thì quay lại bước 1.

Ban biên tập

Bước 3

Xin ý kiến của Trưởng Ban Biên tập Website:
- Đồng ý thì thực hiện bước tiếp theo.
- Không đồng ý quay trở lại bước 1.

Ban biên tập

Bước 4

- Chỉnh lại hình thức bài viết cho phù hợp, kiểm tra các lỗi chính tả (nếu có).

Ban biên tập

Bước 5

- Đưa thông tin đã chỉnh lý lên website.

- Thông báo cho đơn vị yêu cầu kiểm tra lại thông tin đã đăng trên website.

Ban quản trị

Bước 6

- Chưa phù hợp trở lại Bước 4.
- Không cần chỉnh sửa về thông tin đã đăng, thông báo với quản trị viên để ghi nhận kết quả.

Đơn vị/Người dùng

Bước 7

- Báo cáo hoàn thành công việc với Trưởng Biên tập Website.
- Ghi nhận thông tin vào nhật ký công việc hàng ngày.
- Kết thúc quy trình.

Ban Biên tập/Ban quản trị

Chương III

BAN BIÊN TẬP, BAN QUẢN TRỊ WEBSITE CĐNBL        

Điều 10. Ban Biên tập Website CĐNBL là bộ phận phụ trách về quản lý thông tin và nội dung thông tin đăng lên Website.

Điều 11. Ban Quản trị Website CĐNBL là bộ phận phụ trách về quản lý, vận hành Website của trường về mặt kỹ thuật.

Điều 12. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chức năng:

Ban Biên tập có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc đưa tin và quản lý các thông tin có liên quan lên Website để phục vụ công tác quản lý, đào tạo, nghiên cứu.

Ban Quản trị có chức năng tham mưu cho trưởng Ban Biên tập trong việc quản lý, định hướng và lập kế hoạch phát triển Website trường về mặt công nghệ thông tin.

2. Nhiệm vụ:

Ban Biên tập có nhiệm vụ:

a. Xây dựng, thực hiện kế hoạch hoạt động theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng.

b. Tổ chức khai thác, biên tập, duyệt nội dung thông tin từ các hoạt động thường xuyên của trường và các thông tin khác.

Ban Quản trị có nhiệm vụ:

  a. Khai thác, vận hành, giám sát về kỹ thuật, xây dựng kế hoạch, tài chính nhằm đảm bảo hoạt động liên tục, kịp thời đối với thông tin tích hợp và phương hướng phát triển mở rộng Website.

 b. Tập hợp các thông tin được duyệt và chịu trách nhiệm duy trì, cập nhật các thông tin lên Website.

 c. Bảo mật tuyệt đối mật khẩu và chịu trách nhiệm về thông tin đưa lên trang Website đúng như nội dung đã kiểm duyệt.

 d. Quản lý về bố cục, hình thức của Website, được phép thay đổi giao diện, bố cục, sắp xếp trang chủ phù hợp với từng thời điểm, nhưng không ảnh hưởng tới nội dung Website.

e.  Báo cáo và đề xuất kịp thời biện pháp xử lý sự cố (nếu có).

3. Quyền hạn:

Ban Biên tập có quyền:

a.      Tổ chức hệ thống cộng tác viên để thu thập thông tin.

b.      Yêu cầu các đơn vị, cá nhân trong Trường cung cấp thông tin về hoạt động của đơn vị để cập nhật tin tức đăng lên Website.

c.      Kiểm tra, yêu cầu giải trình trước khi quyết định có đăng tải các thông tin mà các đơn vị, tổ chức đoàn thể, cá nhân cung cấp hay không.

d.      Tham gia các sự kiện do Trường tổ chức để thu thập thông tin, bài viết cập nhật lên Website CĐNBL

e.      Ban Biên tập có quyền từ chối đăng thông tin được cung cấp trong những trường hợp sau đây:

- Thông tin có nội dung không thuộc phạm vi quản lý của Trường.

- Thông tin có nội dung không phù hợp với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước.

- Thông tin trùng lặp, không đúng sự thật.

- Thông tin có nội dung bảo mật, không được phổ biến công khai mà chỉ phổ biến trong phạm vi hẹp.

- Thông tin không đảm bảo chất lượng, thông tin không có tính xác thực.

Ban Quản trị có quyền:

- Đưa ra các hướng dẫn, cơ chế nhập thông tin, cấp phát email, quy chuẩn dữ liệu, thông tin để các đơn vị lấy làm cơ sở cung cấp thông tin lên Website;

- Từ chối những dữ liệu có thể gây nguy hiểm cho việc đảm bảo an toàn Website về mặt kỹ thuật.

- Yêu cầu các đơn vị trong trường phối hợp về mặt công nghệ thông tin trong lĩnh vực quản lý, phát triển website của trường.

Điều 13. Cơ cấu tổ chức

Ban Biên tập do Hiệu trưởng ký quyết định thành lập gồm: Trưởng ban, Phó ban, các ủy viên, thư ký.

Ban Quản trị do Hiệu trưởng ký quyết định thành lập gồm: Trưởng ban, Phó ban, các Quản trị viên.

Điều 14. Nguyên tắc hoạt động

 Ban Biên tập hoạt động theo nguyên tắc tập trung, dân chủ dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng ban Biên tập.

Ban Quản trị hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ dưới sự chỉ đạo của Trưởng Ban biên tập.

Ban Biên tập xây dựng đội ngũ Cộng tác viên, thường xuyên liên hệ, phối hợp với Cộng tác viên để thực hiện các nhiệm vụ của Ban Biên tập.

Ban Biên tập, Ban Quản trị tổ chức họp định kỳ hàng quý hoặc đột xuất khi có yêu cầu.

 Điều 15. Chế độ thông tin và bảo mật

1. Các thành viên Ban Biên tập chịu trách nhiệm về nội dung, bản quyền của thông tin do thành viên đó đăng tải.

2. Các thành viên Ban quản trị phải thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các quy định về chế độ bảo mật của Website:

a. Giữ bảo mật về mật mã Website;

b. Đối với các thông tin có quy định chế độ bảo mật: phải tuân thủ theo quy định của Nhà nước về chế độ thông tin bảo mật;

Điều 16. Trách nhiệm của thành viên trong Ban Biên tập

1. Trưởng ban:

Có quyền cao nhất trong việc tổ chức chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ban nhằm đảm bảo cho Website vận hành có hiệu quả về mặt nội dung, cụ thể:

a. Phân công nhiệm vụ cho các Phó ban, các thành viên trong ban theo nhiệm vụ của ban.

b. Quyết định danh sách cộng tác viên.

c. Toàn quyền chỉnh sửa, duyệt và chịu trách nhiệm nội dung thông tin trước và sau khi tích hợp lên Website.

2. Phó Trưởng ban:

Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng ban; thay mặt Trưởng ban ký duyệt tin bài khi được Trưởng ban uỷ quyền.

3. Các uỷ viên:

Có trách nhiệm tổ chức mạng lưới cộng tác viên, tạo nguồn cung cấp thông tin ổn định; chịu trách nhiệm về nội dung được phân công và ký duyệt trước khi chuyển cho Trưởng ban hoặc Phó Trưởng ban được Trưởng ban ủy quyền.

4. Thư ký:

Có trách nhiệm thu thập, tổng hợp, sưu tầm, biên tập các thông tin, lên trang, trình Ban Biên tập duyệt; theo dõi, kiểm tra giám sát và tổng kết các hoạt động Website; đề xuất thanh toán kinh phí theo quy định hiện hành.

Điều 17. Trách nhiệm của các thành viên trong Ban quản trị

1. Trưởng ban:

Dưới sự chỉ đạo của Trưởng Ban biên tập.

Có quyền trong việc tổ chức chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ban quản trị nhằm đảm bảo cho Website vận hành có hiệu quả về mặt kỹ thuật, cụ thể:

a. Phân công nhiệm vụ cho các Phó ban, các thành viên trong ban theo nhiệm vụ của ban.

c. Quyết định các kế hoạch hoạt động và phát triển về mặt kỹ thuật của Website trường và tư vấn cho Trưởng Ban biên tập về các nội dung này.

2. Phó Trưởng ban:

Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng ban; thay mặt Trưởng ban điều hành ban khi được Trưởng ban ủy quyền.

3. Các quản trị viên:

a.  Phối hợp với các đơn vị trong trường để vận hành, đưa tin và lưu trữ tin, đảm bảo nguồn thông tin thông suốt và sự an toàn của Website, chịu trách nhiệm về kỹ thuật trước Trưởng ban.

b. Tham mưu với Trưởng ban để duy trì hoạt động mạng 24 giờ mỗi ngày và tất cả các ngày trong năm. Thay đổi, bổ sung, cài đặt các chuyên mục, bảo trì hệ thống kỹ thuật đảm bảo các phần mềm quản trị hệ thống hoạt động ổn định và an toàn. Đảm bảo an toàn và hiệu quả của các thiết bị kỹ thuật cấu thành Website;

c.  Báo cáo định kỳ hàng quý về tình trạng của trang thiết bị. Khi có sự cố ảnh hưởng đến hoạt động của Website phải báo cáo với Trưởng ban để kịp thời xử lý.

Điều 18. Cộng tác viên

Có nhiệm vụ viết, soạn tin, thu thập chỉnh sửa và nộp tin bài cho Ban biên tập thuộc lĩnh vực được phân công theo kế hoạch hoạt động của Website;

Phối hợp phản hồi thông tin qua Website vào các ngày làm việc trong tuần.

Chương IV

ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO DUY TRÌ HOẠT ĐỘNG CỦA WEBSITE 

Điều 19. Kinh phí duy trì hoạt động của Website

Kinh phí hoạt động của Website do ngân sách Nhà trường cấp, được cân đối trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của Nhà trường thông qua Ban Biên tập, Ban quản trị và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật, được sử dụng cho các nhiệm vụ sau:

- Chi cho đầu tư và nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị;

- Chi cho việc lưu trữ, bảo mật và an toàn cơ sở dữ liệu Website theo quy định hiện hành;

- Chi trả, bồi dưỡng cho việc duy trì, biên tập, biên dịch và cập nhật nội dung thông tin lên Website.

- Lắp đặt và duy trì đường truyền kết nối Internet đảm bảo đủ băng thông cho việc cập nhật và truy xuất thông tin;

- Mua các phần mềm máy tính có bản quyền đảm bảo Website hoạt động hợp pháp theo Luật Sở hữu trí tuệ;

- Công tác quản lý, vận hành của Website

- Công tác đào tạo, công tác trị sự của Ban Biên tập, Ban quản trị;

-  Mức chi nhuận bút, thù lao đối với việc cung cấp thông tin, đăng tải và điều hành hoạt động của Website.

     1. Chi nhận bút: bồi dưỡng viết tin, bài:

     
           

Quy cách

Số từ
(tương đương)

Hệ số

Đơn giá

thành tiền

ghi chú

a

b

1

2

3 = 1 x 2

c

1/8 trang A4

100

0.6

      50,000

30,000

cỡ chữ: 13

1/4 trang A4

200

1.0

      50,000

50,000

1/2 trang A4

500

2.0

      50,000

100,000

1 trang A4

1,000

3.0

      50,000

150,000

1,5 đến 2 trang A4

1.500->2.000

4.0

      50,000

200,000

từ 2,5 -> 3 trang A4

2.500->3.000

6.0

      50,000

300,000

Tranh, ảnh

Tấm

1.0

50,000

50,000

 

Clip, phóng sự

0’ à 2.99 phút

4.0

 50.000

200.000

 

3’à 5.99  phút

6.0

50.000

300.000

 

6’ à8.99 phút

8.0

50.000

400.000

 

9 phút trở lên

10.0

50.000

500.000

 

           

Ghi chú:

       

 

         

 

           - Đối với ảnh chụp: phải có chất lượng, minh họa rõ nét cho tin bài; Website Trường được hưởng thù lao (nhuận bút) theo quy định trên.

            - Đối với các thông tin, dữ liệu được chuyển tải lên Website thuộc về trách nhiệm của các đơn vị quy định tại Chương V của Quy chế này thì không thuộc diện được chi trả nhuận bút.

           

     2. Chi bồi dưỡng đối với Ban biên tập. Ban quản trị Website:

 

          2.1 Đối với Ban Biên tập:

            - Cán bộ làm công tác biên tập tin, bài được hưởng mức thù lao bằng 30% mức thù lao của người (tác giả) viết tin, bài được duyệt đăng trên Website.

       

 

Diễn giải

Tổng mức
thù lao

Hệ số

Ghi chú

Trưởng Ban

 

30%

1.7

 

Phó trưởng ban

 

1.2

 

Thư ký

1.2

 

Ủy viên

0.9

 
                   

 

          2.2 Đối với Ban quản trị Website:

          Cán bộ, giáo viên nếu tham gia công tác Ban quản trị được bồi dưỡng mức trách nhiệm là 0,1 x MLTT x Hệ số trách nhiệm. Mức thù lao này có thể được quy đổi ra giờ để trừ vào định mức giờ chuẩn (nếu còn thiếu). Giờ quy đổi được tính là 3 giờ/tháng/người.

Diễn giải

MLTT

Hệ số

Ghi chú

Trưởng Ban

 

0,1 X MLTT

1.7

 

 

Phó trưởng ban

 

0,1 X MLTT

1.2

 

 

Quản trị viên (trực  tiếp)

0,1 X MLTT

1.2

 

 

Quản trị viên

 

0,1 X MLTT

0.9

 

 

 

Ghi chú: MLTT là mức lương tối thiểu.

         2. 3. Nguồn kinh phí:

         -  Nhà trường cân đối từ nguồn thu phí, lệ phí, học phí và các nguồn thu hợp pháp khác.

         -  Mức trích tối đa 3% trên tổng nguồn thu phí, lệ phí, học phí và các nguồn thu hợp pháp khác.

 

Chương V

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ  

 Điều 20. Các đơn vị, cộng tác viên cung cấp và xử lý thông tin

1.  Lãnh đạo các đơn vị trong trường có trách nhiệm chủ động tổng hợp, xử lý và cung cấp thông tin một cách kịp thời cho Website để tuyền truyền về các hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao; Đồng thời cử cán bộ làm đầu mối tuyên truyền, chịu trách nhiệm cung cấp thông tin cho Website trung bình 1 tháng, mỗi đơn vị gửi ít nhất 1 tin (bài). Các tin (bài) được chi trả nhuận bút theo quy định.

2.  Các đơn vị trong trường có trách nhiệm cung cấp thông tin về các lĩnh vực đơn vị mình phụ trách cụ thể như sau:

a. Các đơn vị cung cấp đầy đủ các thông tin cơ bản mang tính chất tĩnh, ít biến động.

- Bài giới thiệu về đơn vị

- Địa chỉ liên hệ:

            + Địa điểm (của phòng)

            + Số điện thoại (của phòng)

            + E-mail (phòng, thư ký phòng - nếu có)

- Cơ cấu:

            + Các bộ phận

            + Các đồng chí Trưởng, Phó phòng, Tổ trưởng các bộ phận, thư ký phòng (gồm họ tên, chức vụ, số điện thoại liên hệ-máy bàn làm việc)

- Chức năng nhiệm vụ

b. Các đơn vị cung cấp đầy đủ các thông tin chung

      - Các vấn đề về Tổ chức - Tài chính:

+ Lịch công tác của nhà trường

+ Thông báo chung (Bộ máy tổ chức, Công tác nhân sự, Các chế độ, Bồi dưỡng đào tạo cán bộ, Thi đua khen thưởng, vệ sinh an toàn…)

            - Đảng Ủy, Ban giám hiệu

Chịu trách nhiệm thông tin: Phòng Tổ chức – Hành chính

            - Các vấn đề về Đào tạo – Giáo dục:

+ Tin về giáo dục – đào tạo

+ Tuyển sinh

     + Thư viện

Chịu trách nhiệm thông tin: Phòng Đào tạo

-         Thông tin về kiểm định và khảo thí à Chịu trách nhiệm thông tin: Phòng Đào tạo.

+ Tin đào tạo nghề, thời khóa biểu, điểm thi, lịch thi, kế hoạch đào tạo,… à Chịu trách nhiệm thông tin: Các Khoa, Trung tâm.

+ Các vấn đề thuộc các tổ chức chính trị - xã hội:

            Các thông tin về công đoàn à Chịu trách nhiệm thông tin: BCH Công đoàn trường

            Các thông tin về Đoàn Thanh niên  à Chịu trách nhiệm thông tin: BCH Đoàn thanh niên trường

      + Các vấn đề khác: các đơn vị đều có trách nhiệm cung cấp tin thuộc các nội dung (nếu có):

- Đào tạo

- Tuyển sinh

- Thông báo

- Lịch công tác tuần của đơn vị

- Thời khóa biểu hàng tuần của các lớp trong đơn vị

- Điểm thi, kiểm tra kết thúc Mô đun/Môn học của các lớp trong đơn vị

- Khoa học Công nghệ

- Hợp tác quốc tế

- Quy định quy chế

- Các thông tin khác có liên quan

Điều 21. Xử lý việc trả lời thư của học sinh - sinh viên

Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm tiếp nhận và trả lời các câu hỏi hoặc yêu cầu của học sinh - sinh viên nêu trên mạng Internet thuộc chuyên môn đơn vị mình quản lý do Ban Biên tập Website chuyển đến.

Điều 22. Giải quyết khiếu nại

            1. Khi có khiếu nại hay tranh chấp, Ban Biên tập Website, Ban Quản trị Website khuyến khích các bên tự thoả thuận giải quyết. Trong trường hợp không tự thoả thuận được, Ban Biên tập, Ban Quản trị có nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, giải quyết.

2. Nếu không đồng ý với kết quả giải quyết của Ban Biên tập, Ban Quản trị Website, đơn vị hoặc cá nhân có thể yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cao hơn giải quyết theo quy định của pháp luật.

 

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 Điều 23. Khen thưởng và xử lý vi phạm

1. Các đơn vị và cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ cung cấp thông tin và duy trì hoạt động của Website Trường sẽ được xem xét khen thưởng hàng năm. Công tác đưa thông tin lên Website theo trách nhiệm phân công của các đơn vị, cá nhân được đánh giá như là một tiêu chí thi đua hàng năm.

2. Đơn vị, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định về thông tin trên Website CĐNBL, cản trở việc cung cấp thông tin theo quy định, làm ảnh hưởng tới hoạt động của Website hoặc không nghiêm chỉnh chấp hành Quy chế này sẽ bị xem xét, hạ bậc xếp loại thi đua hoặc xử lý kỷ luật tuỳ theo mức độ vi phạm.

Điều 24. Tổ chức thực hiện

Ban Biên tập Website, Ban Quản trị Website chủ trì, phối hợp với Phòng Tổ chức Hành chính, Phòng Đào tạo, các đơn vị và cá nhân trong Trường phụ trách công tác tuyên truyền, tổ chức, hướng dẫn và kiểm tra thực hiện Quy chế này.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc các đơn vị, cá nhân phản ánh về Ban Biên tập Website và Ban Quản trị Website để tổng hợp báo cáo, trình Ban Giám hiệu xem xét sửa đổi, bổ sung./.

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

 

  

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 


Lượt người xem:501
Tin khác
Thứ bảy ,  31 /7 /2021

Liên kết


Lượt truy cập

         Tháng này               45,739
         Tất cả                     441,684
         Đang online             8