Bản tin

Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” - năm 2018 của Chi bộ I

 

 ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ

CHI BỘ I

*

 

Số: 02-KH/CBI

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Bạc Liêu, ngày 12 tháng 02 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Sinh hoạt chuyên đề về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng,

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” - năm 2018 của Chi bộ I

- - - - - - - - - - - - -  - - - - - - -  

Thực hiện Kế hoạch số 11- KH/ĐU ngày 24 tháng 01 năm 2018 của Đảng Ủy Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu triển khai thực hiện Kế hoạch số 23-KH/ĐUK ngày 28/12/2017 của BTV Đảng ủy khối về sinh hoạt chuyên đề về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chi bộ I xây dựng kế hoạch thực hiện sinh hoạt chuyên đề về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2018 của Chi bộ I với những nội dung sau:

I- MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích

Thông qua việc triển khai sinh hoạt, học tập nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên, trước hết là của người đứng đầu, kế tiếp là của mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức, gíao viên, đoàn viên thanh niên và người lao động trong đơn vị mình.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Chi bộ I thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức, nhất là đội ngũ cán bộ, giáo viên, viên chức đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; chú trọng chỉnh đốn tác phong công tác của cán bộ, đảng viên; khắc phục, ngăn ngừa bệnh thành tích, hình thức, phô trương. Xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên giản dị, khiêm tốn, tận tuỵ, trung thực và liêm khiết; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, bè phái, lợi ích nhóm.

2. Yêu cầu

Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả, thông qua các hình thức thiết thực và phù hợp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, viên chức, giáo viên và người lao động;

 

Xây dựng kế hoạch phải gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, nhiệm vụ chuyên môn của mỗi cán bộ, đảng viên nhằm đảm bảo việc học tập và làm theo Bác thực sự thiết thực, hiệu quả.

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, hướng dẫn của cấp uỷ cấp trên, đồng thời phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt của cán bộ, đảng viên, viên chức, giáo viên và người lao động trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện, kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, khắc phục bệnh hình thức, thành tích.

II- NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Nội dung chuyên đề năm 2018

“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”.

2. Công tác chuẩn bị

Căn cứ hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ:

Chi bộ I phân công thành 4 (bốn) nhóm để xây dựng và tổ chức nội dung sinh hoạt cho 04 quý  trong năm 2018;

Về nội dung và bố cục chủ đề

- Nội dung ngắn gọn, nêu bật được trọng tâm của chủ đề học tập

- Bố cục gồm 3 phần:

              + Phần thứ nhất: tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác về nội dung chuyên đề được chọn (có thể lồng ghép thêm dẫn chứng bằng mẫu chuyện về Bác để chứng minh);

               + Phần thứ hai: gắn với đánh giá kết quả thực hiện chuyên đề trên tại đơn vị (những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân);

                + Phần thứ ba: đề ra các giải pháp thực hiện, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian tới.

- Mỗi nhóm lên kế hoạch chọn chủ đề phù hợp, thông qua chi bộ để đăng ký nội dung sinh hoạt.

3. Cách thức sinh hoạt

Sau khi nhóm đã chuẩn bị nội dung sinh hoạt xong, thông qua chi bộ góp ý; chi bộ xin ý kiến và đăng ký thời gian tổ chức buổi sinh hoạt với Đảng ủy Trường.

Khi có chủ trương thống nhất của Đảng ủy, chi bộ sẽ tiến hành tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề theo kế hoạch

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, chủ trì giới thiệu đại diện nhóm được phân công chuẩn bị chuyên đề lên báo cáo nội dung đã được chuẩn bị.

Chủ trì buổi sinh hoạt sẽ điều hành, định hướng cán bộ, đảng viên, quần chúng tham gia thảo luận, trao đổi, góp ý hoặc làm rõ những nội dung của chuyên đề, ...

Chi bộ thống nhất thông qua báo cáo chuyên đề và những ý kiến đóng góp, xây dựng; Chủ trì kết luận và giao nhiệm vụ cho đảng viên thực hiện.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Đây là kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề thực hiện hàng quý trong năm của chi bộ. Việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thì chi bộ vẫn sinh hoạt thường xuyên hàng tháng tại chi bộ.

Kế hoạch thực hiện hàng quý:

- Quý 1/218: Nhóm 1 thực hiện sinh hoạt chuyên đề

- Quý 2/218: Nhóm 2 thực hiện sinh hoạt chuyên đề

- Quý 3/218: Nhóm 3 thực hiện sinh hoạt chuyên đề

- Quý 4/218: Nhóm 4 thực hiện sinh hoạt chuyên đề

Thời gian cụ thể sẽ do mỗi nhóm đăng ký thực hiện .

Trên đây là Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ; Kế hoạch này được tổ chức triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động thuộc chi bộ; cuối năm chi bộ báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch với Đảng bộ.

Cán bộ, đảng viên và người lao động thuộc Chi bộ I quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch này của Chi bộ./.

 

Nơi nhận:
- Đảng ủy (BC): Báo cáo;
- Đảng viên Chi bộ I: thực hiện;
-  Lưu Chi bộ.
 
 
 
 
 
                                                                                 BÍ THƯ
 
 
                                                                                (đã ký)
 
                                                                                  Ngô Thị Thu Hương

 


Lượt người xem:178
Tin khác
Chủ nhật ,  19 /5 /2019

Liên kết


Lượt truy cập

         Tháng này               16,710
         Tất cả                     190,627
         Đang online             42