Bản tin

Nghề Công nghệ thông tin - hệ Trung cấp

Tên nghề: Công nghệ thông tin 

Mã nghề: 5480202

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Tập trung - Theo niên chế

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học cơ sở hoặc tương đương;

Thời gian đào tạo: 02 năm

3. Nội dung chương trình

Mã MH/MĐ

Tên môn học, mô đun

Số tín
chỉ

Thời gian học tập (giờ)

Tổng số

Trong đó


thuyết

Thực hành

Kiểm
tra

I

Các môn học chung/đại cương

12

255

94

148

13

MH01

Chính trị

2

30

15

13

2

MH02

Pháp luật

1

15

9

5

1

MH03

Giáo dục thể chất

2

30

4

24

2

MH04

Giáo dục Quốc phòng và An ninh

2

45

21

21

3

MH05

Tin học

2

45

15

29

1

MH06

Ngoại ngữ

3

90

30

56

4

II

Các môn học, mô đun chuyên  môn ngành, nghề

65

1830

450

1284

96

II.1

Môn học, mô đun cơ sở

21

630

195

396

39

MH 07

Toán rời rạc

1

30

15

13

2

MĐ 08

Tin học văn phòng

2

60

15

41

4

MĐ 09

Bảng tính Excel

2

60

15

41

4

MH 10

Mạng máy tính

3

75

30

41

4

MH 11

Lập trình cơ bản

3

75

30

41

4

MH 12

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

3

75

30

41

4

MH 13

Cơ sở dữ liệu

2

60

15

41

4

MĐ 14

Lắp ráp và bảo trì máy tính

2

90

15

69

6

MH 15

Tổ chức quản lý doanh nghiệp

2

60

15

41

4

MH 16

Kỹ năng làm việc nhóm

1

45

15

27

3

II.2

Môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề

44

1230

270

901

59

MH 17

Tiếng Anh chuyên ngành

2

60

15

41

4

MH 18

Hệ điều hành Linux

4

90

30

56

4

MĐ 19

Hệ điều hành Windows Server

4

90

30

56

4

MĐ 20

Đồ họa 2D

4

90

15

69

6

MĐ 21

Xử lý ảnh

4

120

30

85

5

MĐ 22

Quản trị cơ sở dữ liệu với Access

3

90

15

71

4

MĐ 23

Quản trị cơ sở dữ liệu với SQL Server

3

90

15

71

4

MH 24

Nhập môn lập trình Windows 1 (VB.NET)

4

90

30

56

4

MH 25

An toàn và bảo mật thông tin

3

60

15

41

4

MH 26

Thiết kế đa phương tiện

3

120

30

80

10

MĐ 27

Thiết kế Website

4

120

30

80

10

MĐ 28

Thực tập tốt nghiệp

6

210

15

195

0

 

Tổng cộng

76

2085

544

1432

109

 

 

 


Lượt người xem:817
Tin khác