Bản tin

Nghề Công nghệ thông tin ứng dụng phần mềm - hệ Cao đẳng

 Tên nghề: Công nghệ thông tin ứng dụng phần mềm

Mã nghề: 50480211

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Hình thức đào tạo : Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;

Thời gian đào tạo: 03 năm

 

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

            Nhằm đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, có năng lực hành nghề tương ứng với trình độ đào tạo cao đẳng Công nghệ thông tin ứng dụng phần mềm; có đạo đức, sức khỏe; có trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp; có khả năng sáng tạo, thích ứng với môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế; bảo đảm nâng cao năng suất, chất lượng lao động; tạo điều kiện cho người học sau khi hoàn thành khóa học có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc học lên trình độ cao hơn.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

            Đào tạo trình độ cao đẳng Công nghệ thông tin ứng dụng phần mềm, để người học có năng lực thực hiện được các công việc của trình độ sơ cấp và thực hiện được một số công việc có tính phức tạp của chuyên ngành hoặc nghề; có khả năng ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc, làm việc độc lập, làm việc theo nhóm; Cụ thể:

1.2.1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

- Kiến thức:

+ Đọc hiểu các tài liệu chuyên môn cần thiết bằng tiếng Anh;

+ Mô tả hiện trạng hệ thống thông tin quản lý của một số loại hình doanh nghiệp;

+ Đánh giá ưu nhược điểm về thực trạng ứng dụng phần mềm của doanh nghiệp;

+ Đề xuất những giải pháp ứng dụng phần mềm cụ thể để mang lại hiệu quả cao trong hoạt động doanh nghiệp;

+ Hoạch định và lập kế hoạch triển khai ứng dụng phần mềm;

+ Thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu hoạt động của một số loại hình doanh nghiệp;

+ Xây dựng các sản phẩm phần mềm ứng dụng hỗ trợ các hoạt động của một số loại hình doanh nghiệp.


- Kỹ năng:

+ Chỉ huy nhóm kỹ thuật viên tin học;

+ Kèm cặp và hướng dẫn kỹ thuật viên bậc thấp;

+ Kiểm tra và giám sát việc thực hiện công việc của người có trình độ trung cấp nghề;

+ Đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật chuyên ngành bằng tiếng Anh;

+ Cài đặt - bảo trì máy tính;

+ Sử dụng thành thạo máy tính trong công việc văn phòng;

+ Tìm kiếm thông tin trên mạng Internet phục vụ cho chuyên môn và quản lý doanh nghiệp;

+ Phối hợp với các chuyên gia phần mềm để khảo sát, thiết kế hệ thống phần mềm phục vụ hoạt động doanh nghiệp;

+ Tham gia quản lý dự án phát triển phần mềm cho doanh nghiệp;

+ Xử lý các sự cố khi vận hành các phần mềm ứng dụng;

+ Vận hành quy trình an toàn - bảo mật dữ liệu trong hệ thống, sao lưu - phục hồi dữ liệu;

+ Thiết kế và quản trị website phục vụ quảng bá, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;

+ Thiết kế, chỉnh sửa ảnh và các chương trình đa phương tiện phục vụ hoạt động doanh nghiệp;

+ Lập kế hoạch kiểm tra - bảo trì - nâng cấp các phần mềm trong hệ thống một cách độc lập.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp sinh viên sẽ làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu ứng dụng phần mềm tin học trong các hoạt động quản lý, nghiệp vụ kinh doanh sản xuất. Cụ thể:

+ Chuyên viên tư vấn và chuyển giao phần mềm ứng dụng;

+ Chuyên viên thiết kế phần mềm ứng dụng;

+ Chuyên viên quản trị hệ thống phần mềm và cơ sở dữ liệu;

+ Chuyên viên bảo trì hệ thống máy tính;

+ Chuyên viên thiết kế và quản trị website;

+ Chuyên viên an toàn - bảo mật thông tin;

+ Chuyên viên thiết kế đa phương tiện.

 Sinh viên cũng làm việc được trong các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực phần mềm tin học như: chuyên viên phân tích và thiết kế hệ thống, lập trình viên phần mềm ứng dụng, chuyên viên thiết kế web, chuyên viên kiểm thử phần mềm.

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khoá học

- Số lượng môn học, mô đun: 42

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khoá học: 3750 giờ

- Khối lượng các môn học chung/đại cương: 450 giờ

- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 3300 giờ

- Khối lượng lý thuyết: 1173 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 2348 giờ; kiểm tra: 229 giờ

- Thời gian khóa học: 131 tuần


3. Nội dung chương trình

Mã MH/MĐ
/HP

Tên môn học, mô đun

Số tín chỉ

Thời gian học tập (giờ)

Tổng
số

Trong đó


thuyết

Thực
hành/thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận

Kiểm
tra

I

Các môn học chung/đại cương

21

450

199

227

24

MH 01

Chính trị

5

90

60

24

6

MH 02

Pháp luật

2

30

22

6

2

MH 03

Giáo dục thể chất

2

60

4

53

3

MH 04

Giáo dục quốc phòng - An ninh

3

75

36

36

3

MH 05

Tin học

3

75

17

54

4

MH 06

Ngoại ngữ

6

120

60

54

6

II

Các môn học, mô đun chuyên  môn ngành, nghề

125

3300

983

2111

206

II.1

Môn học, mô đun cơ sở

29

795

274

474

47

MĐ 07

Tin học văn phòng

3

90

16

70

4

MĐ 08

Bảng tính Excel

2

60

15

39

6

MH 09

Cấu trúc máy tính

4

75

45

25

5

MH 10

Mạng máy tính

3

75

25

46

4

MH 11

Lập trình cơ bản

3

90

30

56

4

MH 12

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

3

75

22

49

4

MH 13

Cơ sở dữ liệu

2

60

18

38

4

MĐ 14

Lắp ráp và bảo trì máy tính

2

60

15

41

4

MH 15

Tổ chức quản lý doanh nghiệp

2

90

18

66

6

MH 16

Kế toán đại cương

3

60

40

16

4

MH 17

Kỹ năng làm việc nhóm

2

60

30

28

2

II.2

Môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề

96

2505

709

1637

159

MH 18

Tiếng Anh chuyên ngành

2

90

21

65

4

MĐ 19

Hệ điều hành Windows Server

3

90

26

60

4

MĐ 20

Quản trị cơ sở dữ liệu với Access 1

3

75

25

46

4

MĐ 21

Quản trị cơ sở dữ liệu với SQL Server

3

75

24

47

4

MĐ 22

Quản trị cơ sở dữ liệu với Access 2

3

75

24

47

4

MH 23

Lập trình Windows 1 (VB.NET)

4

90

30

56

4

MH 24

Lập trình Windows 2 (ADO.Net)

4

90

33

53

4

MĐ 25

Thiết kế và quản trị website

4

90

35

51

4

MH 26

An toàn và bảo mật thông tin

3

90

27

59

4

MH 27

Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin

3

75

30

41

4

MĐ 28

Đồ họa ứng dụng

4

120

27

88

5

MĐ 29

Xây dựng phần mềm quản lý bán hàng

4

120

25

90

5

MĐ 30

Xây dựng website thương mại

4

120

32

84

4

MH 31

Ngôn ngữ Java

4

90

32

53

5

MĐ 32

Lập trình Windows 3 (C#.Net)

4

90

30

56

4

MH 33

Quản lý dự án phần mềm công nghệ thông tin

3

75

38

33

4

MH 34

Thiết kế đa phương tiện

3

75

23

47

5

MH 35

Hệ điều hành Linux

4

90

30

56

4

MĐ 36

Excel  nâng cao

3

75

26

46

3

MĐ 37

Kế toán máy

2

75

20

52

3

MĐ 38

Thiết kế hoạt hình với Flash

3

75

25

46

4

MĐ 39

Xử lý ảnh với Corel Draw

4

90

30

55

5

MĐ 40

Xây dựng phần mềm quản lý nhân sự

4

90

30

56

4

MĐ 41

Xây dựng phần mềm quản lý khách sạn.

4

90

30

57

3

MĐ 42

Thực tập tốt nghiệp

8

330

36

234

60

 

Tổng cộng

146

3750

1182

2338

230

 

4. Hướng dẫn sử dụng chương trình

4.1. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

- Nội dung: Tham quan công ty, doanh nghiệp, cơ  sở sản xuất, đọc sách thư viện, tham gia các câu lạc bộ thể thao, tiếng Anh, tham gia các hoạt động đoàn.

            - Thời gian: Theo kế hoạch, thời gian cho hoạt động ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khóa vào thời điểm phù hợp

4.2. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun:

- Hình thức: vấn đáp/tự luận/thực hành hoặc kết hợp.

- Thời gian: Thực hành: không quá 8 giờ; Tự luận từ 60 đến 120 phút; Vấn đáp không quá 20 phút/sinh viên.

Thời gian tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun theo kế hoạch giảng dạy và lịch của khoa chuyên môn.

4.3. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp:

- Người học phải học hết chương trình đào tạo, không chịu hình thức kỷ luật, có điểm trung bình từ 5.0 trở lên, sẽ  đơc xét dự thi tốt nghiệp hay làm đồ án tốt nghiệp.

Số TT

Môn thi

Hình thức thi

Thời gian thi

1

Chính trị

Viết

Không quá 120 phút

2

Kiến thức, kỹ năng nghề:

 

 

 

- Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp

 

 

- Thực hành nghề nghiệp

Viết

Vấn đáp

 

 

Bài thi thực hành

Không quá 180 phút

Không quá 60 phút

(40 phút chuẩn bị và trả lời 20 phút/sinh viên)

Không quá 8 giờ

 

- Đồ án tốt nghiệp

Báo cáo trước hội đồng

Chuẩn bị 8 tuần, báo cáo không quá 1 giờ

- Căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp, kết quả bo vệ đồ án của người học và các quy định liên quan để xét công nhận tốt nghiệp, cấp bằng và công nhận danh hiệu cử nhân thực hành theo quy chế thi, kiểm tra.

 


Lượt người xem:279
Tin khác
Chủ nhật ,  23 /2 /2020

Liên kết


Lượt truy cập

         Tháng này               18,046
         Tất cả                     273,124
         Đang online             34